1 Vispirms es uzaicinu tevi lūgt Dievu, pielūgt Viņu, aizlūgt un pateikties Viņam par visiem cilvēkiem,

2 Par ķēniņiem un visiem varas nesējiem, lai mēs varētu dzīvot klusu un mierīgu dzīvi visā dievbijībā un šķīstībā.

3 Jo tas ir labi un patīkami Dievam, mūsu Pestītājam,

4 Kas grib, lai visi cilvēki tiktu izpestīti un atzītu patiesību.

5 Jo viens ir Dievs un viens ir vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, - cilvēks Jēzus Kristus,

6 Kas sevi nodeva, lai būtu izpirkšanas maksa par visiem un liecība īstā laikā.

7 Tāpēc es esmu iecelts sludinātājs un apustulis (es saku patiesību, es nemeloju), tautu mācītājs ticībā un patiesībā.

8 Tāpēc es vēlos, lai vīri lūdz Dievu visur bez dusmām un naida, paceldami savas tīrās rokas.

9 Tāpat sievietes pieklājīgā tērpā, kaunīgi un tikumīgi lai greznojas nevis matu pīnēm un zeltu, un pērlēm, un dārgās drēbēs, (1 Pēt 3,3)

10 Bet, kā tas dievbijīgām sievietēm pienākas, ar labiem darbiem!

11 Sieviete lai mācās klusībā un visā padevībā!

12 Bet es neatļauju sievietei mācīt, nedz pār vīru valdīt; viņai jābūt klusībā.

13 Jo Ādams tika radīts pirmais, pēc tam Ieva.

14 Arī Ādams netika pievilts, bet sieviete tika pievilta un krita pārkāpumā.

15 Viņa tomēr pestīšanu sasniegs, dzemdējot bērnus, ja paliks ticībā, mīlestībā, svētā dzīvē un apdomībā.