1 Bet gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības un pievienosies maldu gariem un ļauno garu mācībām. (2.Tim.3,1; 2.Pēt.3,3)

2 Tie runā melus liekuļodami, un viņu sirdsapziņa ar dedzekli iezīmēta.

3 Tie aizliedz doties laulībā un lietot barību, ko Dievs radījis, lai ticīgie un patiesības atzinēji to pieņemtu pateicībā.

4 Jo katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko pateicībā pieņemam,

5 Jo tas Dieva vārdā un lūgšanā tiek svētīts.

6 Tā mācīdams brāļus, tu būsi labs Jēzus Kristus kalps, kas uzaudzināts ticības vārdos un labā mācībā, ko tu esi sasniedzis.

7 Turpretim aplamas vecu sievu pasakas noraidi, bet pats vingrinies dievbijībā!

8 Jo miesas vingrināšana maz ko der, bet dievbijība derīga visam, jo tā ietver tagadējās un nākošās dzīves apsolījumus.

9 Tas ir patiess un atzīšanas cienīgs vārds.

10 Jo tāpēc mēs arī pūlamies un tiekam pulgoti, ka ceram uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku, bet sevišķi ticīgo Pestītājs.

11 To pavēli un māci!

12 Neviens lai nenicina tavu jaunību; bet tu esi paraugs ticīgajiem vārdos, darbos, mīlestībā, ticībā un šķīstībā.

13 Kamēr es nāku, veltī sevi lasīšanai, pamudināšanai un mācīšanai!

14 Neesi nolaidīgs žēlastībā, kas tevi ir un kas tev dota saskaņā ar pravietojumu, prezbiteriem rokas uzliekot!

15 Par to pārdomā, pie tā paliec, lai tavas sekmes būtu visiem skaidras!

16 Esi nomodā par sevi un par mācību, turies pie tās! Jo tu, tā darīdams, izglābsi pats sevi un tos, kas tevi klausās.