1 Bet par laiku un stundu, brāļi, mums nevajag jums rakstīt,

2 Jo jūs paši labi zināt, ka Kunga diena nāks tāpat kā zaglis naktī.

3 Kad tie sacīs: Ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks bojāeja kā sāpes grūtniecei, un viņi neizbēgs.

4 Bet jūs, brāļi, neesat tumsībā, ka šī diena kā zaglis varētu jūs pārsteigt,

5 Jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni; mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.

6 Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā!

7 Jo kas guļ, tie guļ naktī, un kas piedzeras, tie piedzeras naktī.

8 Bet mēs, kas piederam dienai, tērpti ticības un mīlestības bruņās un pestīšanas cerības bruņu cepurē, būsim skaidrā prātā!

9 Jo Dievs mūs nav nolēmis dusmām, bet gan pestīšanas iegūšanai caur mūsu Kungu Jēzu Kristu,

10 Kas mūsu dēļ nomira, lai mēs, vai nu esam nomodā, vai aizmiguši, dzīvotu vienībā ar Viņu.

11 Tāpēc ieprieciniet viens otru un stipriniet cits citu, kā jūs arī to darāt!

12 Bet mēs jūs lūdzam, brāļi, esiet atzinīgi pret tiem, kas jūsu labā strādā, kas Kunga vārdā ir jūsu priekšnieki un kas jūs pamāca.

13 Viņu darbu dēļ mīliet tos vissirsnīgāk un dzīvojiet ar viņiem mierā!

14 Bet mēs jūs lūdzam, brāļi, brīdiniet nemierīgos, ieprieciniet mazdūšīgos, palīdziet slimajiem, esiet pacietīgi ar visiem!

15 Pielūkojiet, lai kāds neatmaksātu otram ļaunu ar ļaunu, bet vienmēr centieties cits citam un visiem darīt labu!

16 Vienmēr esiet priecīgi!

17 Lūdziet Dievu bez mitēšanās!

18 Par visu esiet pateicīgi, jo tāds ir Dieva prāts Jēzū Kristū attiecībā uz jums visiem.

19 Neizdzēsiet garu!

20 Neniciniet pravietojumus!

21 Pārbaudiet visu! To, kas labs - paturiet!

22 Izvairieties pat no ļaunuma ēnas!

23 Bet pats miera Dievs lai jūs svētī vispilnīgāk, lai jūsu gars, dvēsele un miesa pilnīgi bez vainas tiktu uzglabāti mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai!

24 Uzticams ir tas, kas jūs aicinājis. Viņš arī izpildīs!

25 Brāļi, lūdziet Dievu par mums!

26 Sveiciniet visus brāļus ar svētu skūpstu!

27 Dieva vārdā es jums piekodinu, lai šī vēstule tiktu lasīta visiem svētajiem brāļiem.

28 Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums! Amen.