1 Es tevi zvērinu pie Dieva un Jēzus Kristus, kas tiesās dzīvos un mirušos tad, kad nāks Viņš un Viņa valstība.

2 Sludini vārdu, uzstājies laikā un nelaikā, pārliecini, pamudini, norāj visā pacietībā un pamācībā!

3 Jo nāks laiks, kad veselīgo mācību necietīs, bet tie pēc pašu iegribām sameklēs sev mācītājus, kas glaimos dzirdei;

4 No patiesības tie ausis novērsīs, bet pievērsīsies pasakām.

5 Bet tu esi modrs, paciet visu, strādā evaņģēlista darbu, pildi savu pienākumu, esi apdomīgs!

6 Jo mans šķiršanās laiks ir tuvu, un mani drīz upurēs.

7 Labo cīņu es izcīnīju, savas gaitas pabeidzu, ticību uzglabāju.

8 Pāri paliek man paredzētais taisnības kronis, ko Kungs, taisnīgais Tiesnesis, dos man tanī dienā, un ne tikai man, bet arī tiem, kas mīl Viņa atnākšanu. Steidzies drīz atnākt pie manis!

9 Jo Dēma, šo pasauli mīlēdams, atstāja mani un aizgāja uz Tesalonīki,

10 Krescens uz Galatiju, Tits uz Dalmatiju.

11 Vienīgi Lūkass ir pie manis. Marku ņem un atved sev līdz, jo viņš man noderīgs kalpošanai!

12 Tihiku es aizsūtīju uz Efezu.

13 Nākdams paņem līdz mēteli, ko atstāju Troadā pie Karpa, un grāmatas, bet visvairāk pergamentu!

14 Varkalis Aleksandrs man nodarīja daudz ļauna; Kungs viņam atmaksās saskaņā ar tā darbiem.

15 Arī tu izvairies no viņa, jo viņš ļoti pretojas mūsu mācībai.

16 Kad pirmo reizi aizstāvējos, visi mani atstāja un pie manis nebija neviena. To lai viņiem nepieskaita!

17 Bet Kungs stāvēja man klāt un stiprināja mani, lai mana sludināšana būtu pilnīga, lai visas tautas to dzirdētu. Un es tiktu atbrīvots no lauvas rīkles.

18 Kungs ir mani izglābis no katra ļauna darba un dos pestīšanu savā debesu valstībā; Viņam lai gods mūžīgi mūžos! Amen.

19 Sveicini Prisku un Akvilu, un Onezifora namu.

20 Erasts palika Korintā, bet Trofimu es atstāju slimu Milētā.

21 Steidzies atnākt pirms ziemas! Tevi sveicina Eibuls un Pudenss, un Linuss, un Klaudija, un visi brāļi.

22 Kungs Jēzus Kristus lai ir ar tavu garu! Žēlastība ar jums! Amen.