1 Tāpēc, ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad meklējiet pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas!

2 Domājiet par to, kas augšā, bet ne par to, kas virs zemes!

3 Jo jūs mirāt, bet jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā.

4 Kad parādīsies Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs parādīsieties godībā līdz ar Viņu.

5 Tāpēc nonāvējiet savos locekļos zemisko: netiklību, nešķīstību, kaislību, ļaunās kārības un mantkārību, kas ir kalpošana elkiem!

6 Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas pār netiklības bērniem.

7 Arī jūs kādreiz bijāt tām pakļāvušies, kad tanīs dzīvojāt.

8 Bet tagad arī jūs atmetiet to visu: dusmas, sarūgtinājumu, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgus vārdus no jūsu mutes!

9 Nemelojiet viens otram! Novelciet veco cilvēku kopā ar viņa darbiem

10 Un apģērbiet jauno, kas atjaunojas atziņā saskaņā ar viņa Radītāja attēlu,

11 Kur vairs nav ne pagāna, ne jūda, ne apgraizītā, ne neapgraizīta, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos ir Kristus.

12 Tāpēc kā Dieva izredzētie, svētie un mīlētie tērpieties sirsnīgā žēlsirdībā, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā, pacietībā,

13 Viens otru paciezdami un cits citam piedodami, ja vienam pret otru ir kāda sūdzība: kā Kungs jums piedevis, tā arī jūs.

14 Bet pāri visam tam lai jums ir mīlestība, kas ir pilnības saite!

15 Un Kristus miers lai gavilē jūsu sirdīs, kam jūs esat aicināti vienā miesā! Esiet pateicīgi!

16 Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!

17 Un visu, ko jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus Kristus vārdā, pateikdamies Dievam un Tēvam caur Viņu!

18 Sievas, esiet padotas saviem vīriem, jo tā tam jābūt Kunga vārdā.

19 Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām!

20 Bērni, paklausiet visur saviem vecākiem, jo tā tas patīk Kungam.

21 Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, lai tie nekļūtu mazdūšīgi!

22 Kalpi, paklausiet visā saviem šīs zemes kungiem, kalpodami nevien acu priekšā, it kā gribēdami cilvēkiem izpatikt, bet sirds vienkāršībā un Dieva bijībā!

23 Visu, ko jūs darāt, dariet no sirds it kā Dievam, bet ne cilvēkiem,

24 Zinādami, ka jūs mantojuma algu saņemsiet no Kunga. Kalpojiet Kungam Kristum!

25 Jo kas netaisnību dara, tas saņems to, ko viņš netaisnīgi padarījis; Dievs nevērtē personu pēc tās stāvokļa.