1 Sekojiet Dievam kā mīļi bērni!

2 Un dzīvojiet mīlestībā, kā arī Kristus mūs mīlējis un mūsu dēļ sevi atdevis Dievam par dāvanu un upuri jaukai smaržai.

3 Bet netiklība un visāda veida nekrietnība vai mantkārība lai pat netiek pieminētas starp jums, kā tas pieklājas svētajiem!

4 Arī bezkaunība, muļķīgas un tukšas runas, kas nepiedienas, bet vairāk pateicības.

5 Jo tas jums jāzina un jāsaprot, ka nevienam izvirtulim vai nešķīstam, vai mantrausim, jo tā ir kalpošana elkiem, nav mantojuma Kristus un Dieva valstībā.

6 Neviens lai jūs nepieviļ tukšiem vārdiem, jo to dēļ Dieva dusmas nāk pār netaisnības bērniem.

7 Nekļūstiet par viņu līdzdalībniekiem!

8 Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad gaisma Kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni!

9 Gaismas augļi ir labums un taisnība, un patiesība.

10 Pārbaudiet, kas Dievam patīk!

11 Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk nopeliet tos!

12 Jo ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt.

13 Visu, kas peļams, gaisma atklās, bet viss, kas gaismā celts, ir gaisma.

14 Tāpēc tiek sacīts: Uzmosties, kas guli un celies augšām no miroņiem, un Kristus tevi apgaismos.

15 Tāpēc, brāļi, pielūkojiet, ka jūs apdomīgi dzīvotu, - nevis kā negudri,

16 Bet kā gudri! Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas!

17 Nekļūstiet neprātīgi, bet izprotiet Dieva gribu!

18 Neapreibinieties ar vīnu, jo tanī slēpjas izvirtība, bet pildiet sevi ar Svēto Garu!

19 Dziedādami un gavilēdami skandiniet savās sirdīs Kungam psalmus un slavas dziesmas, un garīgās dziesmas,

20 Pateikdamies vienmēr par visu Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā!

21 Kristus bijībā esiet viens otram padevīgi!

22 Sievas lai ir paklausīgas saviem vīriem kā Kungam,

23 Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus - Baznīcas galva, būdams savas miesas Pestītājs.

24 Bet kā Baznīca Kristum, tā sievas visā padotas saviem vīriem.

25 Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā arī Kristus mīlējis Baznīcu un sevi atdevis par viņu.

26 Lai viņu darītu svētu, šķīstot to ūdens kristībā un dzīvības vārdiem.

27 Sagatavodams sev krāšņu Baznīcu, kurai nav ne traipa, ne grumbas, ne cita kā tamlīdzīga, bet lai tā būtu svēta un bez vainas.

28 Tā arī vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa. Kas savu sievu mīl, tas mīl pats sevi,

29 Jo neviens vēl nekad nav ienīdis savu miesu, bet to kopj un saudzē tāpat kā Kristus - Baznīcu.

30 Jo mēs esam Viņa miesas locekļi: no Viņa miesas un no Viņa kauliem.

31 Tāpēc cilvēks atstās tēvu un savu māti un pievienosies savai sievai, un abi būs viena miesa.

32 Šis noslēpums ir liels, bet es saku: Kristū un Baznīcā.

33 Tiešām, arī katram no jums jāmīl sava sieva, tāpat kā mīl pats sevi, bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru!