22 Sievas lai ir paklausīgas saviem vīriem kā Kungam,

23 Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus - Baznīcas galva, būdams savas miesas Pestītājs.

24 Bet kā Baznīca Kristum, tā sievas visā padotas saviem vīriem.

25 Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā arī Kristus mīlējis Baznīcu un sevi atdevis par viņu.

26 Lai viņu darītu svētu, šķīstot to ūdens kristībā un dzīvības vārdiem.

27 Sagatavodams sev krāšņu Baznīcu, kurai nav ne traipa, ne grumbas, ne cita kā tamlīdzīga, bet lai tā būtu svēta un bez vainas.

28 Tā arī vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa. Kas savu sievu mīl, tas mīl pats sevi,

29 Jo neviens vēl nekad nav ienīdis savu miesu, bet to kopj un saudzē tāpat kā Kristus - Baznīcu.

30 Jo mēs esam Viņa miesas locekļi: no Viņa miesas un no Viņa kauliem.

31 Tāpēc cilvēks atstās tēvu un savu māti un pievienosies savai sievai, un abi būs viena miesa.

32 Šis noslēpums ir liels, bet es saku: Kristū un Baznīcā.

33 Tiešām, arī katram no jums jāmīl sava sieva, tāpat kā mīl pats sevi, bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru!