1 Pāvils un Timotejs, Jēzus Kristus kalpi, visiem Jēzus Kristus svētajiem, kas dzīvo Filipos, arī bīskapiem un diakoniem.

2 Lai jums žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!

3 Es pateicos savam Dievam, kad vien jūs pieminu,

4 Vienmēr visās savās lūgšanās par jums visiem ar prieku aizlūgdams,

5 Par jūsu līdzdalību Kristus evaņģēlijā no pirmās dienas līdz šim laikam.

6 Es esmu stipri pārliecināts par to, ka Tas, kas jūsos labo darbu iesācis, to arī pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai.

7 Tas ir taisnīgi, ka es par jums visiem domāju, jo jūs esat līdzdalībnieki manā priekā, manās važās, evaņģēlija aizstāvēšanā un nostiprināšanā.

8 Jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem Jēzus Kristus mīlestībā.

9 Un par to es lūdzu Dievu, lai jūsu mīlestība vairāk un vairāk pieaugtu zināšanā un visādā izpratnē,

10 Lai jūs izšķirtos par labāko, ka jūs Kristus dienā būtu tīri un nevainojami,

11 Caur Jēzu Kristu pilni taisnības augļu Dieva godam un slavai.

12 Bet es gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka mani tagadējie apstākļi vairāk sekmējuši evaņģēliju,

13 Jo manas važas Kristū ir kļuvušas zināmas visai sardzei un visiem citiem;

14 Un daudzi brāļi Kungā, iedvesmoti no manām važām, arvien sekmīgāk uzdrošinās bezbailīgi sludināt Dieva vārdu.

15 Daži gan sludina Kristu naida un strīda dēļ, bet citi no labas gribas;

16 Daži aiz mīlestības, zinādami, ka esmu iecelts evaņģēlija aizstāvēšanai;

17 Bet kas sludina Kristu ķildošanās un ne labā nolūkā, tiem prātā manām važām pievienot vēl bēdas.

18 Bet kas par to? Vai ar izlikšanos, vai patiesībā, kad tik Kristus visādos veidos tiek sludināts! Par to es priecājos un arī turpmāk priecāšos.

19 Jo es zinu, ka tas, pateicoties jūsu lūgšanai un Jēzus Kristus gara atbalstam, noderēs man pestīšanai.

20 Es gaidu un ceru, ka es nekad kaunā nepalikšu, bet visā paļāvībā kā vienmēr, ta arī tagad Kristus tiks pagodināts manā miesā, vai nu man dzīvojot, vai mirstot.

21 Jo Kristus ir mana dzīve, bet nāve ieguvums.

22 Bet ja dzīvošana miesā nes manam darbam augļus, tad es nezinu, ko lai izvēlos?

23 Es tieku bīdīts no divām pusēm; es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, tas būtu tas vislabākais,

24 Bet jūsu dēļ nepieciešams palikt vēl miesā,

25 Un to es visā paļāvībā zinu, ka es palikšu pie jums visiem jūsu ticības un prieka sekmēšanai,

26 Lai jūsu līksmība Jēzus Kristus vārdā būtu jo lielāka manis dēļ, kad es atkal aiziešu pie jums.

27 Tikai dzīvojiet Kristus evaņģēlija cienīgi, lai es, pie jums aizgājis, redzētu vai atkal prombūtnē dzirdētu par jums, ka jūs esat vienā garā un vienprātīgi strādājat evaņģēlija ticības labā. (Ef 4,1; Kol 1,10; 1 Tes 2,12)

28 Un nekad nebīstieties no pretiniekiem, jo tas viņiem ir pazudināšanas, bet jums pestīšanas cēlonis, un tas no Dieva.

29 Jo tas jums dots: nevien uz Kristu ticēt, bet arī par Viņu ciest.

30 Tā pati cīņa, kādu pie manis redzējāt un tagad par mani dzirdat, arī jums jāizcīna.