1 Jēzus atstāja svētnīcu un aizgāja. Tad Viņa mācekļi pienāca, lai rādītu Viņam svētnīcas celtnes.

2 Bet Viņš atbildēja un sacīja tiem: Vai jūs redzat to visu? Patiesi es jums saku: šeit nepaliks akmens uz akmens, kas netiktu nopostīts.

3 Bet kad Viņš sēdēja Olīvkalnā, mācekļi vieni pienāca pie Viņa un sacīja: Saki mums, kad tas viss notiks, un kāda būs Tavas atnākšanas un pasaules gala zīme?

4 Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: Uzmanieties, lai neviens jūs nepieviltu!

5 Jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs: Es esmu Kristus; un tie pievils daudzus.

6 Jūs dzirdēsiet par kariem un karu baumām. Pielūkojiet un nebaidieties, jo tam visam jānotiek, bet tas vēl nav gals.

7 Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, un būs mēris, bads un vietvietām zemestrīces.

8 Bet tas viss tikai ciešanu sākums.

9 Tad jūs nodos mokās un jūs nonāvēs; un jūs būsiet visu tautu nīsti mana vārda dēļ.

10 Un tad daudzi ieļaunosies, un viens otru nodos, un viens otru ienīdīs.

11 Un radīsies daudzi viltus pravieši, un pievils daudzus.

12 Un tāpēc mīlestība daudzos atdzisīs, jo netaisnība būs pārpilnībā.

13 Bet, kas pastāvēs līdz galam, tas būs pestīts.

14 Un šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, visām tautām par liecību; un tad nāks gals.

15 Un, kad jūs redzēsiet izpostīšanas negantību esam svētajā vietā, kā to pravietis Daniēls sacījis, - kas to lasa, lai saprot! -

16 Tad tie, kas Jūdejā, lai bēg kalnos!

17 Un kas uz jumta, lai nekāpj zemē iznest kaut ko no savas mājas!

18 Un kas ir tīrumā, lai neatgriežas paņemt savus virssvārkus!

19 Bet bēdas grūtniecēm un zīdītājām tanīs dienās.

20 Bet lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemā vai sabatā!

21 Jo tad būs lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules sākuma līdz pat šim un arī vairs nebūs.

22 Un ja šīs dienas nesaīsinātu, tad neviena miesa neizglābtos; bet izredzēto dēļ šīs dienas saīsinās.

23 Ja tad kāds jums sacītu: Lūk, še vai tur ir Kristus, neticiet!

24 Jo celsies viltus Kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai maldinātu, ja tas iespējams, arī izredzētos.

25 Lūk, es jums saku to jau iepriekš.

26 Ja tad jums sacīs: Lūk, Viņš ir tuksnesī, neizejiet! Lūk, Viņš ir kambaros, tad neticiet!

27 Jo kā zibens rodas austrumos un atspīd līdz rietumiem, tā būs arī ar Cilvēka Dēla atnākšanu.

28 Jo kur ir miesa, tur salasās arī ērgļi.

29 Bet tūdaļ pēc šo bēdu dienām saule aptumšosies, un mēness nedos savu spīdumu, un zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu stiprumi sakustēsies.

30 Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies debesīs; un tad visas zemes ciltis vaimanās; un viņas redzēs Cilvēka Dēlu nākam debesu padebešos lielā spēkā un godībā.

31 Un Viņš sūtīs savus eņģeļus ar bazūnēm un stipru skaņu; un tie savāks Viņa izredzētos no četriem vējiem, no vienas debesu malas līdz otrai.

32 Bet mācieties līdzību no vīģes koka: kad zari jau paliek maigi un lapas plaukst, ziniet, ka vasara tuvu!

33 Tā arī jūs: kad visu to redzēsiet, ziniet: Viņš ir tuvu durvīs!

34 Patiesi es jums saku: šī cilts neizzudīs, kamēr tas viss notiks.

35 Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs.

36 Bet to dienu un stundu neviens nezina, pat ne debesu eņģeļi, kā vienīgi Tēvs.

37 Jo kā bija Noasa dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšanā.

38 Jo kā tanī laikā pirms ūdens plūdiem viņi ēda un dzēra, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noass iegāja šķirstā,

39 Un viņi nesaprata, iekams plūdi nāca un aizrāva visus; tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšanā.

40 Tad divi būs tīrumā: vienu paņems, otru atstās.

41 Divas mals dzirnavās: vienu paņems, otru atstās.

42 Tāpēc esiet modri, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs atnāks.

43 Bet tas jums jāzina: ja nama tēvs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad viņš paliktu nomodā un neļautu ielauzties savā mājā.

44 Tāpēc esiet arī jūs sagatavoti, jo jūs nezināt, kurā stundā Cilvēka Dēls atnāks.

45 Kā tev šķiet, kurš ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēla pār savu saimi, lai viņiem dotu barību īstā laikā?

46 Bet ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī: mans kungs kavējas nākt,

47 Patiesi es jums saku: Viņš to iecels pār visiem saviem īpašumiem.

49 Un iesāks sist savus līdzdarbiniekus, un ēdīs, un dzers ar plītniekiem,

50 Tad šī kalpa kungs nāks tādā dienā, kad viņš to negaida, un stundā, kuru nezina.

51 Un viņš to satrieks un dos tam kopalgu ar liekuļiem: tur būs raudāšana un zobu griešana.