1 Tāpēc, brāļi, Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu: nododiet savas miesas par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, lai tas būtu jūsu garīgais dievkalpojums!

2 Un nepiemērojieties šai pasaulei, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai jūs saprastu, kāds ir Dieva prāts, kas labs un patīkams, un pilnīgs!

3 Jo, pateicoties žēlastībai, kas man dota, es visiem starp jums saku: Nedomājiet par sevi augstāk, nekā pienākas domāt, bet domājiet saprātīgi saskaņā ar to ticības mēru, kādu katram Dievs piešķīris.

4 Un kā mūsu ķermenī ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem tas pats uzdevums,

5 Tāpat mēs daudzi esam viens ķermenis Kristū, bet atsevišķi mēs esam viens otra locekļi.

6 Bet mums ir dāvanas, kas mums dotas attiecīgi žēlastībai, un tās ir dažādas: paraviešu dāvanas, kuras izmantojamas saskaņā ar ticību,

7 Kalpošanas pienākums, kas jāpilda kalpojot, mācīšanas - mācot;

8 Kas sludinātājs, lai sludina, kas dala dāvanas, lai dara to vientiesīgi, kas ir priekšnieks, lai pilda rūpīgi, kas strādā žēsirdības darbu, lai dara to ar prieku!

9 Mīlestībai jābūt neliekuļotai. Nīzdami ļaunu, pastāviet labajā!

10 Brāļu mīlestībā mīliet viens otru, godbijībā pārsteidziet cits citu!

11 Neesiet kūtri centībā, esiet dedzīgi garā, kalpojiet Kungam!

12 Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, pastāvīgi lūgšanā!

13 Ņemiet līdzdalību svēto vajadzībās, centieties būt viesmīlīgi!

14 Svētiet tos, kas jūs vajā, svētiet, bet nelādiet!

15 Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud!

16 Esiet savstarpēji vienprātīgi! Neesiet augstprātīgi, bet pazemojieties ar pazemīgajiem! Neesiet pārgudri paši sevī!

17 Nevienam ļaunu ar ļaunu neatmaksādami, sekmējiet labu nevien Dievam, bet arī visu cilvēku priekšā!

18 Ja iespējams, ieturiet mieru ar visiem cilvēkiem, cik tas no jums atkarīgs!

19 Vismīļie, neatriebieties jūs paši, bet dodiet vietu dusmām, par kurām rakstīts: Man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka Kungs.

20 Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu, ja viņš cieš slāpes, dod viņam dzert! To darīdams, tu sakrāsi uz viņa galvas kvēlojošas ogles.

21 Ļaunums nedrīkst tevi uzvarēt, bet tu uzvari ļaunumu ar labu!