1 Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību:

2 Vecākiem vīriešiem jābūt atturīgiem, cienīgiem, prātīgiem, veselīgiem ticībā, mīlestībā un pacietībā;

3 Tāpat vecākām sievietēm jāizturas, kā svētām pieklājas, lai nenodotos ļaunām valodām, pārmērīgai vīna dzeršanai un lai māca labu:

4 Lai pamāca jaunākās gudrībā, mīlēt savus vīrus un savus bērnus,

5 Būt saprātīgām, tikumīgām, atturīgām, labām nama mātēm, laipnām, paklausīgām saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots.

6 Tāpat jaunākos vīriešus pamudini, lai tie būtu godprātīgi!

7 Pats visiem esi paraugs labos darbos, mācībā, nevainojamībā, nopietnībā!

8 Taviem vārdiem jābūt patiesiem un nevainojamiem, lai pretinieks paliktu kaunā, nevarēdams neko ļaunu par mums pateikt.

9 Kalpi lai paklausa saviem kungiem, visādi tiem labpatikdami, un lai nerunā pretim.

10 Lai nedara zaudējumus, bet visā pierāda pilnīgu uzticību, lai viņi Dieva, mūsu Pestītāja, mācību visādi greznotu!

11 Jo Dieva, mūsu Pestītāja žēlastība parādījusies visiem ļaudīm.

12 Pamācīdama mūs, lai mēs, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgajām kārībām, apdomīgi un taisnīgi, un dievbijīgi dzīvotu šinī pasaulē,

13 Gaidīdami svētīgo cerību un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus godības atnākšanu.

14 Viņš pats sevi atdeva par mums, lai atpestītu mūs no katras netaisnības un šķīstītu mūs sev par pieņemamu tautu, centīgu labos darbos.

15 To pamāci un pamudini, un norāj visā stingrībā, lai neviens tevi nenicinātu!