1 Dette var Israels barns vandringer da de drog ut av Egyptens land, hær for hær, under Moses' og Arons førerskap.

2 Efter Herrens befaling skrev Moses op de steder som de drog ut fra på sine vandringer, og dette er deres vandringer efter de steder som de drog ut fra:

3 I den første måned, på den femtende dag i måneden, drog de ut fra Ra'amses; dagen efter påske drog Israels barn ut med løftet hånd for alle egypternes øine,

4 mens egypterne jordet dem som Herren hadde slått ihjel blandt dem, alle sine førstefødte; også over deres guder hadde Herren holdt dom.

5 Så drog da Israels barn fra Ra'amses og leiret sig i Sukkot.

6 Og de drog fra Sukkot og leiret sig i Etam, som ligger ved grensen av ørkenen.

7 Og de drog fra Etam og vendte sa om og tok veien til Pi-Hakirot, som ligger midt imot Ba'al-Sefon, og de leiret sig foran Migdol.

8 Og de drog fra Hakirot og gikk gjennem havet til ørkenen; og de drog tre dagsreiser i Etams ørken og leiret sig i Mara.

9 Og de drog fra Mara og kom til Elim. I Elim var det tolv vannkilder og sytti palmetrær, og de leiret sig der.

10 Og de drog fra Elim og leiret sig ved det Røde Hav.

11 Og de drog fra det Røde Hav og leiret sig i ørkenen Sin.

12 Og de drog fra ørkenen Sin og leiret sig i Dofka.

13 Og de drog fra Dofka og leiret sig i Alus.

14 Og de drog fra Alus og leiret sig i Refidim; der hadde folket ikke vann å drikke.

15 Og de drog fra Refidim og leiret sig i Sinai ørken.

16 Og de drog fra Sinai ørken og leiret sig i Kibrot-Hatta'ava.

17 Og de drog fra Kibrot-Hatta'ava og leiret sig i Haserot.

18 Og de drog fra Haserot og leiret sig i Ritma.

19 Og de drog fra Ritma og leiret sig i Rimmon-Peres.

20 Og de drog fra Rimmon-Peres og leiret sig i Libna.

21 Og de drog fra Libna og leiret sig i Rissa.

22 Og de drog fra Rissa og leiret sig i Kehelata.

23 Og de drog fra Kehelata og leiret sig ved Sefer-fjellet.

24 Og de drog fra Sefer-fjellet og leiret sig i Harada.

25 Og de drog fra Harada og leiret sig i Makhelot.

26 Og de drog fra Makhelot og leiret sig i Tahat.

27 Og de drog fra Tahat og leiret sig i Tarah.

28 Og de drog fra Tarah og leiret sig i Mitka.

29 Og de drog fra Mitka og leiret sig i Hasmona.

30 Og de drog fra Hasmona og leiret sig i Moserot.

31 Og de drog fra Moserot og leiret sig i Bene-Ja'akan.

32 Og de drog fra Bene-Ja'akan og leiret sig i Hor-Hagidgad.

33 Og de drog fra Hor-Hagidgad og leiret sig i Jotbata.

34 Og de drog fra Jotbata og leiret sig i Abrona.

35 Og de drog fra Abrona og leiret sig i Esjon-Geber.

36 Og de drog fra Esjon-Geber og leiet sig i ørkenen Sin, i Kades.

37 Og de drog fra Kades og leiret sig ved fjellet Hor på grensen av Edoms land.

38 Da gikk Aron, presten, efter Herrens befaling op på fjellet Hor, og der døde han i det firtiende år efterat Israels barn var gått ut av Egyptens land, i den femte måned, på den første dag i måneden.

39 Aron var hundre og tre og tyve år gammel da han døde på fjellet Hor.

40 Men den kana'anittiske konge i Arad, som bodde i den sydlige del av Kana'ans land, fikk høre at Israels barn kom.

41 Så drog de fra fjellet Hor og leiret sig i Salmona.

42 og de drog fra Salmona og leiret sig i Punon.

43 Og de drog fra Punon og leiret sig i Obot.

44 Og de drog fra Obot og leiret sig i Ije-Ha'abarim ved Moabs grense.

45 Og de drog fra Ijim og leiret sig i Dibon-Gad.

46 Og de drog fra Dibon-Gad og leiret sig i Almon-Diblataima.

47 Og de drog fra Almon-Diblataima og leiret sig ved Abarim-fjellene, foran Nebo.

48 Og de drog fra Abarim-fjellene og leiret sig på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko.

49 Og deres leir ved Jordan strakte sig fra Bet-Hajesimot til Abel-Hassittim på Moabs ødemarker.

50 Og Herren talte til Moses på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko, og sa:

51 Tal til Israels barn og si til dem: Når I har draget over Jordan inn i Kana'ans land,

52 da skal I drive alle landets innbyggere bort foran eder og tilintetgjøre alle deres stener med innhugne billeder, og I skal tilintetgjøre alle deres støpte billeder og ødelegge alle deres offerhauger.

53 Og I skal ta landet i eie og bo i det; for eder har jeg gitt landet til eiendom.

54 Og I skal skifte landet mellem eder ved loddkasting efter eders ætter; den store ætt skal I gi en stor arv, og den lille ætt skal du gi en liten arv; enhver skal få sin del, efter som loddet faller; efter eders fedrenestammer skal I skifte det mellem eder.

55 Men dersom I ikke driver landets innbyggere bort foran eder, da skal de som I lar bli tilbake av dem, bli torner i eders øine og brodder i eders sider, og de skal plage eder i det land som I bor i.

56 Og det som jeg hadde tenkt å gjøre med dem, det vil jeg da gjøre med eder.