Josué 15

1 Juudan jälkeläisten sukukunta, heidän sukunsa, saivat arpaosansa etelästä, Edomin rajaan ja Siinin erämaahan päin, etäisintä etelää myöten.

2 Heidän eteläinen rajansa alkaa Suolameren päästä, sen eteläisimmästä pohjukasta,

3 jatkuu Skorpionisolan eteläpuolitse, kulkee Siiniin, nousee Kaades-Barnean eteläpuolitse, kulkee Hesroniin, nousee Addariin ja kääntyy Karkaan päin.

4 Edelleen se kulkee Asmoniin ja jatkuu Egyptin puroon; sitten raja päättyy mereen. Tämä olkoon teidän eteläinen rajanne.

5 Itäisenä rajana on Suolameri Jordanin suuhun saakka. Pohjoinen raja alkaa siitä meren pohjukasta, jossa on Jordanin suu.

6 Sieltä raja nousee Beet-Hoglaan ja kulkee Beet-Araban pohjoispuolitse; edelleen raja nousee Boohanin, Ruubenin pojan, kiveen.

7 Sitten raja nousee Debiriin Aakorin laaksosta ja kääntyy pohjoiseen päin Gilgalia kohti, joka on vastapäätä puron eteläpuolella olevaa Adummimin solaa; sitten raja kulkee Een-Semeksen veteen ja päättyy Roogelin lähteeseen.

8 Edelleen raja nousee Ben-Hinnomin laaksoon, Jebusilaiskukkulan, se on Jerusalemin, eteläpuolitse. Sitten raja nousee sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnomin laaksoa, lännessä päin, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa.

9 Tämän vuoren laelta raja kaartuu Neftoahin veden lähteelle ja jatkuu Efronin vuoren kaupunkeihin, ja sitten raja kaartuu Baalaan, se on Kirjat-Jearimiin.

10 Baalasta raja kääntyy länteen päin Seirin vuoreen, kulkee Jearimin vuoren kukkulan, se on Kesalonin, pohjoispuolitse, laskeutuu Beet-Semekseen ja kulkee sitten Timnaan.

11 Edelleen raja jatkuu Ekronin kukkulaan, pohjoiseen päin; sitten raja kaartuu Sikkeroniin, kulkee Baala-vuoreen ja jatkuu Jabneeliin; sitten raja päättyy mereen.

12 Ja läntisenä rajana on Suuri meri; se on rajana. Nämä ovat Juudan jälkeläisten, heidän sukukuntiensa, rajat yltympäri.

13 Mutta Kaalebille, Jefunnen pojalle, Joosua antoi, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, osuuden Juudan jälkeläisten keskuudessa, Kirjat-Arban, anakilaisten isän Arban kaupungin, se on Hebronin.

14 Ja Kaaleb karkoitti sieltä kolme anakilaista, Anakin jälkeläiset Seesain, Ahimanin ja Talmain,

15 ja lähti sieltä Debirin asukkaita vastaan; mutta Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer.

17 Niin Otniel, Kenaan, Kaalebin veljen, poika, valloitti sen; ja hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi.

20 Tämä on Juudan jälkeläisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa.

21 Juudan jälkeläisten sukukunnan etäisimmät kaupungit Edomin rajalla Etelämaassa ovat: Kabseel, Eeder, Jaagur,

22 Kiina, Diimona, Adada,

23 Kedes, Haasor, Jitnan,

24 Siif, Telem, Bealot,

25 Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, se on Haasor,

26 Amam, Sema, Moolada,

27 Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet,

28 Hasar-Suual, Beerseba ja Bisjotja,

29 Baala, Ijjim, Esem,

30 Eltolad, Kesil, Horma,

31 Siklag, Madmanna, Sansanna,

32 Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon-kaikkiaan kaksikymmentä yhdeksän kaupunkia kylineen.

33 Alankomaassa: Estaol, Sora, Asna,

34 Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam,

35 Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka,

36 Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim-neljätoista kaupunkia kylineen;

37 Senan, Hadasa, Migdal-Gaad,

38 Dilan, Mispe, Jokteel,

39 Laakis, Boskat, Eglon,

40 Kabbon, Lahmas, Kitlis,

41 Gederot, Beet-Daagon, Naema ja Makkeda-kuusitoista kaupunkia kylineen;

42 Libna, Eter, Aasan,

43 Jiftah, Asna, Nesib,

44 Kegila, Aksib ja Maaresa-yhdeksän kaupunkia kylineen;

45 Ekron ja sen tytärkaupungit ja kylät;

46 koko se alue kylineen, joka on Asdodin puolella Ekronista mereen kulkevaa rajaa;

47 Asdod ja sen tytärkaupungit ja kylät; Gassa ja sen tytärkaupungit ja kylät Egyptin puroon asti. Ja Suuri meri on rajana.

48 Ja vuoristossa: Saamir, Jattir, Sooko,

49 Danna, Kirjat-Sanna, se on Debir;

50 Anab, Estemo, Aanim;

51 Goosen, Hoolon ja Giilo-yksitoista kaupunkia kylineen;

52 Arab, Duuma, Esan,

53 Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka,

54 Humta, Kirjat-Arba, se on Hebron, ja Siior-yhdeksän kaupunkia kylineen;

55 Maaon, Karmel, Siif, Jutta,

56 Jisreel, Jokdeam ja Saanoah,

57 Kain, Gibea, Timna-kymmenen kaupunkia kylineen;

58 Halhul, Beet-Suur, Gedor,

59 Maarat, Beet-Anot ja Eltekon-kuusi kaupunkia kylineen;

60 Kirjat-Baal, se on Kirjat-Jearim, ja Rabba-kaksi kaupunkia kylineen.

61 Ja erämaassa: Beet-Araba, Middin, Sekaka,

62 Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi-kuusi kaupunkia kylineen.

63 Mutta jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, eivät Juudan jälkeläiset kyenneet karkoittamaan, ja niin jebusilaiset jäivät asumaan Juudan jälkeläisten sekaan, Jerusalemiin, aina tähän päivään asti.