Amor de Deus

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

João 3:16

maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.

Romanos 5:8

Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

Salmos 136:1

Maar U, Here, is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou.

Salmos 86:15

Soos ons gehoor het, so het ons gesien in die stad van die HERE van die leërskare, in die stad van onse God: God sal dit bevestig tot in ewigheid. Sela.

Salmos 48:9

Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe.

Isaías 43:4

Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.

1 João 5:3

Die HERE het aan my verskyn uit die verte: Ja, Ek het jou liefgehad met 'n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid.

Jeremias 31:3

k het lief die wat my liefhet, en die wat my soek, sal my vind.

Provérbios 8:17

Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.

Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.

1 João 4:7,8

Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig.

Salmos 36:10

Ek is met Christus gekruisig, en ,k leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Gálatas 2:20

Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie.

1 João 3:1

Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,

1 Coríntios 13:4

Die HERE jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.

Sofonias 3:17

9 Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe.

10 Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes.

11 Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê.

1 João 4:9-11

So het ek U in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien.

Salmos 63:3

Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het.

En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in Hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds.

1 João 2:7,8

2 Coríntios 13:14

Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,

ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus -- uit genade is julle gered --

Efésios 2:4,5

En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.

1 João 4:16

Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge

of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

Romanos 8:38,39

Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus!

2 Tessalonicenses 3:5

Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.

1 João 4:19

Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

Salmos 103:8