Confiança

Laat die valse lippe stom word wat in trotsheid en veragting onbeskaamd spreek teen die regverdige.

Salmos 31:19

Laat jou werke aan die HERE oor, dan sal jou planne uitgevoer word.

Provérbios 16:3

Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is.

Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie.

Jeremias 17:7,8

As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere -- hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.

Isaías 43:2

En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.

1 João 5:14

Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?

Mateus 6:26

En Jesus sê vir hom: Wat dit betref -- as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.

Marcos 9:23

Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie.

Salmos 73:25

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

Filipenses 4:13

En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

Filipenses 4:19

Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God v¡r ons is, wie kan teen ons wees?

Romanos 8:31

Hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het, in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is.

2 Timóteo 1:13

Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

1 João 4:1

Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie.

Salmos 121:3

God is geen man dat Hy sou lieg nie; of 'n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?

Números 23:19

Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.

Tiago 1:6

Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

Colossenses 3:2

Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.

João 16:33

Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my 'n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal 'n mens aan my doen?

Hebreus 13:6

Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

Hebreus 13:5

Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.

Tiago 1:4

My vyande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed.

Salmos 56:3

Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.

2 Coríntios 5:7

Sekerlik, Hy is my rots en my heil, my rotsvesting; ek sal nie wankel nie.

Salmos 62:7

Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind; en hy wat op die HERE vertrou, is gelukkig.

Provérbios 16:20

of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

Romanos 8:39

Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

Ek sal tot die HERE sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.

Salmos 91:1,2

Bet. Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid,

Salmos 37:3

omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus;

Filipenses 1:6

Maar Hy antwoord: Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik.

Lucas 18:27

Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.

Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

Provérbios 3:5,6

Kof. Die HERE is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid.

Salmos 145:18

Die dag as ek vrees, sal ,k op U vertrou.

Salmos 56:4

Laat my u goedertierenheid in die môre hoor, want op U vertrou ek; maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot U.

Salmos 143:8

En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.

1 João 4:16

Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is;

2 Timóteo 2:1

Die vrees vir die mens span 'n strik; maar hy wat op die HERE vertrou, sal beskut word.

Provérbios 29:25