Bem

Depărtează-te de rău, şi fă binele; caută pacea, şi aleargă după ea!

Salmos 34:14

Nu vă înşelaţi: ,,Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune``.

1 Coríntios 15:33

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,

blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Gálatas 5:22,23

O! dacă n'aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pămîntul celor vii!...

Salmos 27:13

Aşa dar, cît avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.

Gálatas 6:10

Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v'a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Efésios 4:32

Vreau, deasemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,

ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor cari spun că sînt evlavioase.

1 Timóteo 2:9,10

Adu-Ţi aminte, Doamne, de îndurarea şi bunătatea Ta; căci sînt vecinice.

Nu-Ţi aduce aminte de greşelile din tinereţa mea, nici de fărădelegile mele; ci adu-Ţi aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!

Salmos 25:6,7

Aşa vorbeşte Domnul: ,,Staţi în drumuri, uitaţi-vă, şi întrebaţi cari sînt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!`` Dar ei răspund: ,,Nu vrem să umblăm pe ele!``

Jeremias 6:16

Şi oamenii n'aprind lumina ca s'o pună supt obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.

Mateus 5:15,16

5 De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa;

6 cu cunoştinţa, înfrînarea; cu înfrînarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;

7 cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.

2 Pedro 1:5-7

Toate lucrurile sînt îngăduite, dar nu toate sînt de folos. Toate lucrurile sînt îngăduite, dar nu toate zidesc.

1 Coríntios 10:23

Şi cine vă va face rău, dacă sînteţi plini de rîvnă pentru bine?

1 Pedro 3:13

Ceeace face farmecul unui om este bunătatea lui; şi mai mult preţuieşte un sărac decît nu mincinos. -

Provérbios 19:22

Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv.

Lucas 6:36

El S'a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de rîvnă pentru fapte bune.

Tito 2:14

Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile cari duc la bine.

Provérbios 2:9

Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.

Romanos 12:21

Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.

Romanos 12:9

Niciun cuvînt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce -l aud.

Efésios 4:29

Încrede-te în Domnul, şi fă binele; locuieşte în ţară, şi umblă în credincioşie.

Salmos 37:3

Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.

Naum 1:7

Domnul este drept în toate căile Lui, şi milostiv în toate faptele Lui.

Salmos 145:17

Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentruca, avînd totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,

2 Coríntios 9:8