Benção

24 ,Domnul să te binecuvinteze, şi să te păzească!

25 Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine, şi să Se îndure de tine!

26 Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine, şi-să-ţi dea pacea!

Números 6:24-26

La Domnul este scăparea: binecuvîntarea Ta să fie peste poporul Tău.

Salmos 3:8

Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

Salmos 34:8

(O cîntare a lui David.) Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.

El mă paşte în păşuni verzi, şi mă duce la ape de odihnă;

Salmos 23:1,2

Ferice de ceice păzesc poruncile Lui, cari -L caută din toată inima lor,

Salmos 119:2

Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!

Mateus 5:6

O, cît de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine, şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!

Salmos 31:19

Încredinţează-ţi lucrările în mîna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile. -

Provérbios 16:3

Binecuvîntaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvîntaţi şi nu blestemaţi.

Romanos 12:14

Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.

Filipenses 4:19

Pentru aceasta am postit şi am chemat pe Dumnezeul nostru. Şi El ne -a ascultat.

Esdras 8:23

Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin

Filipenses 4:23

Binecuvîntarea Domnului îmbogăţeşte, şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. -

Provérbios 10:22

Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvînta pînea şi apele, şi voi depărta boala din mijlocul tău.

Êxodo 23:25

Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

Jeremias 29:11

Cine cugetă la Cuvîntul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit. -

Provérbios 16:20

Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rînduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti, şi ca Domnul, Dumnezeul tău să te binecuvinteze în ţara pe care o vei lua în stăpînire.

Deuteronômio 30:16

Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvîntare.

Malaquias 3:10

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.

Lucas 6:45

Binecuvîntat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul!

Căci el este ca un pom sădit lîngă ape care-şi întinde rădăcinile spre rîu; nu se teme de căldură, cînd vine, şi frunzişul lui rămîne verde; în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă.``

Jeremias 17:7,8

Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe cari ţi le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îţi va da întîietate asupra tuturor neamurilor de pe pămînt.

Deuteronômio 28:1

Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvîntaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvîntarea.

1 Pedro 3:9

Stăpînul său i -a zis: ,Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpînului tău.`

Mateus 25:21

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

Mateus 5:9

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,

blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Gálatas 5:22,23

Dar Eu vă spun vouă, cari Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc,

binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.

Lucas 6:27,28

1 (Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David.) Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,

2 să-ţi trimeată ajutor din locaşul Său cel Sfînt, şi să te sprijinească din Sion!

3 Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mîncare, şi să primească arderile tale de tot! (Oprire.)

4 Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima, şi să-ţi împlinească toate planurile tale!

Salmos 20:1-4

Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin

Filemom 1:25

Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvintează pe poporul Său cu pace.

Salmos 29:11

Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima, şi să-ţi împlinească toate planurile tale!

Salmos 20:4