Céu

,Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt, atît sînt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gîndurile Mele faţă de gîndurile voastre.

Isaías 55:9

Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mîntuitor pe Domnul Isus Hristos.

Filipenses 3:20

Nu vă strîngeţi comori pe pămînt, unde le mănîncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii;

ci strîngeţi-vă comori în cer, unde nu le mănîncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.

Mateus 6:19,20

După ce a spus aceste lucruri, pe cînd se uitau ei la El, S'a înălţat la cer, şi un nor L -a ascuns din ochii lor.

Atos 1:9

,Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi pămîntul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat din partea Ta!

Jeremias 32:17

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul.

Pămîntul era pustiu şi gol; peste faţa adîncului de ape era întunerec, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.

Gênesis 1:1,2

Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, şi mă va mîntui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

2 Timóteo 4:18

Căci noi n'am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.

Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.

1 Timóteo 6:7,8

Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi fie slava Ta peste tot pămîntul!

Salmos 108:5

Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pămînt nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decît în Tine.

Salmos 73:25

Şi Isus le -a zis: ,,Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu -i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.``

Mateus 19:14

El Şi -a zidit cămara în ceruri, Şi -a întemeiat bolta deasupra pămîntului; cheamă apele mării, şi le varsă pe faţa pămîntului. Domnul este Numele Lui!

Amós 9:6

Gîndiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pămînt.

Colossenses 3:2

Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pămîntul.

Salmos 124:8

(Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David.) Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mînilor Lui.

O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.

Salmos 19:1,2

În casa Tatălui Meu sînt multe locaşuri. Dacă n'ar fi aşa, v'aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

João 14:2

Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos.

Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

1 Tessalonicenses 4:16,17

Prea iubiţilor, acum sîntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s'a arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea aşa cum este.

Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.

1 João 3:2,3

,,Dacă vrei să fii desăvîrşit``, i -a zis Isus, ,,du-te de vinde ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino, şi urmează-Mă.``

Mateus 19:21

Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Mateus 24:35

Căci noi n'avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sînt în locurile cereşti.

Efésios 6:12

El i -a dus afară pînă spre Betania. Şi -a ridicat mînile, şi i -a binecuvîntat.

Pe cînd îi binecuvînta, S'a despărţit de ei, şi a fost înălţat la cer.

Lucas 24:50,51

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de supt ceruri îşi are ceasul lui.

Eclesiastes 3:1

Poate cineva să stea într'un loc ascuns fără să -l văd Eu? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pămîntul? zice Domnul.

Jeremias 23:24

Cum a ieşit de gol din pîntecele mamei sale, din care a venit, aşa se întoarce, şi nu poate să ia nimic în mînă din toată osteneala lui.

Eclesiastes 5:15