Coração

Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!

Salmos 90:12

Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Provérbios 3:5

Fiţi tari, şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!

Salmos 31:24

Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele, şi cugetele inimii mele, Doamne, Stînca mea şi Izbăvitorul meu!

Salmos 19:14

Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele!

Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace.

Provérbios 3:1,2

Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!

Salmos 51:10

Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gît, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.

Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Provérbios 3:3,4

Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.

Salmos 37:4

Le voi da o altă inimă, şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră, şi le voi da o inimă de carne,

Ezequiel 11:19

O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mîhnit usucă oasele. -

Provérbios 17:22

Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.

Ezequiel 36:26

Te voi lăuda cu inimă neprihănită, cînd voi învăţa legile dreptăţii Tale.

Salmos 119:7

O inimă liniştită este viaţa trupului, dar prizma este putrezirea oaselor. -

Provérbios 14:30

Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,

ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia neperitoare a unui duh blînd şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.

1 Pedro 3:3,4

,,Inima este nespus de înşelătoare şi de desnădăjduit de rea; cine poate s'o cunoască?

Jeremias 17:9

Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.

Jeremias 29:13

Aveţi grijă numai să păziţi şi să împliniţi poruncile şi legile pe cari vi le -a dat Moise, robul Domnului: să iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui, să ţineţi poruncile Lui, să vă alipiţi de El, şi să -I slujiţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.``

Josué 22:5

Fiecare să dea după cum a hotărît în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci ,,pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.``

2 Coríntios 9:7

Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima, şi să-ţi împlinească toate planurile tale!

Salmos 20:4

Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat dela poruncile Tale.

Salmos 119:10

ca să vi se întărească inimile, şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.

1 Tessalonicenses 3:13

Păzeşte-ţi inima mai mult de cît orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.

Provérbios 4:23

Ferice de ceice păzesc poruncile Lui, cari -L caută din toată inima lor,

Salmos 119:2

Pentrucă unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

Mateus 6:21

nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie,

Hebreus 3:8

Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, pentrucă, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii, pe care aţi primit -o.

Romanos 6:17

Isus i -a răspuns: ,,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.``

Mateus 22:37

Cum răspunde în apă faţa la faţă, aşa răspunde inima omului inimii omului. -

Provérbios 27:19

Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. -

Provérbios 10:8

Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: ,Ridică-te şi aruncă-te în mare`, şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.

Marcos 11:23

,,Inima este nespus de înşelătoare şi de desnădăjduit de rea; cine poate s'o cunoască?

,,Eu, Domnul, cercetez inima, şi cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtare lui, după rodul faptelor lui.``

Jeremias 17:9,10

Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Recunoaşte -L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.

Provérbios 3:5,6

Şi Domnul a zis lui Samuel: ,,Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.``

1 Samuel 16:7