Orgulho

Aveţi aceleaşi simţiminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămîneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.

Romanos 12:16

Nu mai vorbiţi cu atîta îngîmfare, Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mîndrie; Căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, Şi toate faptele sînt cîntărite de El.

1 Samuel 2:3

Cînd vine mîndria, vine şi ruşinea; dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.

Provérbios 11:2

3 Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuş.

4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.

5 Să aveţi în voi gîndul acesta, care era şi în Hristos Isus:

Filipenses 2:3-5

Domnul surpă casa celor mîndri, dar întăreşte hotarele văduvei. -

Provérbios 15:25

Prin mîndrie se aţîţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. -

Provérbios 13:10

Înainte de pieire, inima omului se îngîmfă, dar smerenia merge înaintea slavei. -

Provérbios 18:12

Căci tot ce este în lume: pofta firii pămînteşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este dela Tatăl, ci din lume.

1 João 2:16

Ci, ,,oricine se laudă, să se laude în Domnul.``

Pentrucă nu cine se laudă singur, va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă.

2 Coríntios 10:17,18

Şi Domnul a zis lui Samuel: ,,Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.``

1 Samuel 16:7

Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sînt adevărate, toate căile Lui sînt drepte, şi El poate să smerească pe ceice umblă cu mîndrie!``

Daniel 4:37

Frica de Domnul este urîrea răului; trufia şi mîndria, purtarea rea şi gura... mincinoasă, iată ce urăsc eu.

Provérbios 8:13

Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.

1 Coríntios 10:12

Căci oricine se înalţă, va fi smerit; şi cine se smereşte, va fi înălţat.``

Lucas 14:11

Orice inimă trufaşă este o scîrbă înaintea Domnului; hotărît, ea nu va rămînea nepedepsită. -

Provérbios 16:5

Mîndria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. -

Provérbios 29:23

Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n'aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.

1 Coríntios 13:3

Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile cari nu sînt, ca să nimicească pe cele ce sînt;

pentruca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.

1 Coríntios 1:28,29

Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. -

Provérbios 16:25

Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: ,,Dumnezeu stă împotriva celor mîndri, dar dă har celor smeriţi.``

Tiago 4:6

Toate aceste lucruri, doar mîna Mea le -a făcut, şi toate şi-au căpătat astfel fiinţa`, -zice Domnul. -,Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mîhnit, spre cel ce se teme de cuvîntul Meu.

Isaías 66:2

Fratele dintr'o stare de jos să se laude cu înălţarea lui.

Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii.

Tiago 1:9,10

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,

blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Gálatas 5:22,23

Mîndria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înainte căderii. -

Provérbios 16:18

20 El le -a mai zis: ,,Ce iese din om, aceea spurcă pe om.

21 Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gîndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile,

22 furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.

23 Toate aceste lucruri rele ies dinlăuntru, şi spurcă pe om.``

Marcos 7:20-23

Şi împăratul lui Israel a răspuns: ,,Cine încinge armele, să nu se laude ca cel ce le pune jos!``

1 Reis 20:11

Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. -

Provérbios 22:4

Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.

Tiago 4:10

Smeriţi-vă dar supt mîna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuş îngrijeşte de voi.

1 Pedro 5:5-7

Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngîmfe, şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.

1 Timóteo 6:17