Trabalho

10 Căci, cînd eram la voi, vă spuneam lămurit: ,,Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănînce.``

11 Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorînduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri.

12 Îndemnăm pe oamenii aceştia şi -i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănînce pînea lucrînd în linişte.

2 Tessalonicenses 3:10-12

Deci, fie că mîncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.

1 Coríntios 10:31

Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,

Colossenses 3:23

6 Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te!

7 Ea n'are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpîn;

8 totuş îşi pregăteşte hrana vara, şi strînge de ale mîncării în timpul secerişului.

9 Pînă cînd vei sta culcat, leneşule? Cînd te vei scula din somnul tău?

10 Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mînile ca să dormi!...

11 Şi sărăcia vine peste tine, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.

Provérbios 6:6-11

Cine se leneveşte în lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte. -

Provérbios 18:9

Oriunde se munceşte este şi cîştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă. -

Provérbios 14:23

Şi orice faceţi, cu cuvîntul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţămiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Colossenses 3:17

Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe cari le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decît acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl:

João 14:12

Mîna celor harnici va stăpîni, dar mîna leneşă va plăti bir. -

Provérbios 12:24

Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste!

1 Coríntios 16:14

Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decît să se bucure şi să trăiască bine în viaţa lor;

dar şi faptul că un om mănîncă şi bea şi duce un trai bun în mijlocul întregei lui munci, este un dar dela Dumnezeu.

Eclesiastes 3:12,13

Faceţi toate lucrurile fără cîrtiri şi fără şovăieli,

ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,

Filipenses 2:14,15

Cine lucrează cu o mînă leneşă sărăceşte, dar mîna celor harnici îmbogăţeşte.

Provérbios 10:4

Binecuvîntarea Domnului îmbogăţeşte, şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. -

Provérbios 10:22

Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n'are de ce să -i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvîntul adevărului.

2 Timóteo 2:15

Încredinţează-ţi lucrările în mîna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile. -

Provérbios 16:3

Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentruca, avînd totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,

2 Coríntios 9:8

Mai bine doi decît unul, căci iau o plată cu atît mai bună pentru munca lor.

Eclesiastes 4:9

Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii, şi te vei sătura de pîne. -

Provérbios 20:13

Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere şi bogăţii, şi i -a îngăduit să mănînce din ele, să-şi ia partea lui din ele, şi să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar dela Dumnezeu.

Eclesiastes 5:19

Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,

ca unii cari ştiţi că veţi primi dela Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.

Colossenses 3:23,24

Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

2 Timóteo 3:16,17

Iată ce am văzut: este bine şi frumos ca omul să mănînce şi să bea, şi să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudeşte supt soare, în toate zilele vieţii lui, pe cari i le -a dat Dumnezeu; căci aceasta este partea lui.

Eclesiastes 5:18

Un om este singur singurel, n'are nici fiu, nici frate, şi totuş munca lui n'are sfîrşit, ochii nu i se satură niciodată de bogăţii, şi nu se gîndeşte: ,,Pentru cine muncesc eu, şi-mi lipsesc sufletul de plăceri?`` Şi aceasta este o deşertăciune şi un lucru rău.

Eclesiastes 4:8

Păziţi-vă bine să nu perdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.

2 João 1:8

Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi, şi să lucraţi cu mînile voastre, cum v'am sfătuit.

Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară, şi să n'aveţi trebuinţă de nimeni.

1 Tessalonicenses 4:11,12

Bogăţia cîştigată fără trudă scade, dar ce se strînge încetul cu încetul, creşte. -

Provérbios 13:11

Am mai văzut că orice muncă şi orice iscusinţă la lucru îşi are temeiul numai în pizma unuia asupra altuia. Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vînt.

Eclesiastes 4:4

Dar eu nu ţin numai decît la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfîrşesc cu bucurie calea şi slujba, pe care am primit -o dela Domnul Isus, ca să vestesc Evaghelia harului lui Dumnezeu.

Atos 20:24

Tot ce găseşte mîna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!

Eclesiastes 9:10

Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor,

căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată dela Domnul, după binele pe care -l va fi făcut.

Efésios 6:7,8

De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică.

1 Coríntios 15:58

Fie peste noi bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte lucrarea mînilor noastre, da, întăreşte lucrarea mînilor noastre!

Salmos 90:17

Şi cine vă va face rău, dacă sînteţi plini de rîvnă pentru bine?

1 Pedro 3:13

Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu samănă, nici nu seceră, şi nici nu strîng nimic în grînare; şi totuş Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sînteţi voi cu mult mai de preţ decît ele?

Mateus 6:26

Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mînile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.

Efésios 4:28

Rămîne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.

Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S'a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.

Hebreus 4:9,10