Mateus 26

1 Kui Jeesus k

2 „Te teate, et kahe päeva pärast on paasapüha; siis antakse Inimese Poeg risti lüüa!”

3 Siis tulid kokku ülempreestrid ja rahva vanemad ülempreestri kotta, kelle nimi oli Kaifas,

4 ja pidasid isekeskis n

5 Aga nad ütlesid: „Mitte pühade ajal, et mässu ei t

6 Aga kui Jeesus oli Betaanias pidalit

7 tuli Ta juure naine, kel oli ühes alabasterriist väga kalli salviga, ja valas selle Tema pea peale, kui Ta lauas istus.

8 Aga kui jüngrid seda nägid, sai nende meel pahaseks ja nad ütlesid: „Mistarvis on see raiskamine?

9 Sest selle oleks v

10 Aga kui Jeesus seda märkas, ütles Ta neile: „Miks teete vaeva sellele naisele? Ta on ju Mulle heateo teinud!

11 Sest vaeseid on alati teie juures, Mind aga ei ole teil mitte alati.

12 Sest salvi Minu ihu peale valades tegi Ta seda Minu matmiseks.

13 T

14 Siis läks üks neist kaheteistkümnest, nimega Juudas Iskariot, ülempreestrite juure

15 ning ütles: „Mis te mulle tahate anda, kui ma Ta annan teie kätte?” Nad pakkusid temale kolmkümmend h

16 Ja sellest ajast ta otsis parajat aega Teda ära anda.

17 Aga esimesel hapnemata leibade päeval tulid jüngrid Jeesuse juure ja ütlesid Temale: „Kus Sa tahad, et me Sulle valmistame paasasöömaaja?”

18 Tema ütles: „Minge linna ühe mehe juure ja ütelge talle:

19 Ja jüngrid tegid n

20 Aga kui

21 Ja kui nemad s

22 Ja nad said väga kurvaks ning hakkasid üksteise järele Temale ütlema: „Ega ometi mina see ole, Issand?”

23 Tema vastas ning ütles: „Kes Minuga oma käe vaagnasse pistab, see annab Mind ära.

24 Inimese Poeg läheb küll ära, n

25 Siis kostis Juudas, Ta äraandja, ning ütles: „Ega ometi mina see ole, Rabi?” Tema ütles talle: „Sina jah!”

26 Ja kui nad s

27 Ja Ta v

28 Sest see on Minu Veri, uue lepingu Veri, mis paljude eest valatakse pattude andeksandmiseks.

29 Aga Ma ütlen teile: Nüüdsest peale Ma ei joo enam viinapuu viljast kuni selle päevani, mil Ma ühes teiega joon uut Oma Isa Riigis!”

30 Ja kui nad kiituslaulu olid laulnud, läksid nad välja

31 Siis ütleb Jeesus neile: „Sel ööl te k

32 Aga pärast Oma ülest

33 Siis Peetrus kostis ning ütles Temale: „Kui ka k

34 Jeesus ütles talle: „T

35 Peetrus ütleb Temale: „Kui ma Sinuga peaksin ka surema, ei salga ma Sind mitte!” Samuti ütlesid ka k

36 Siis tuli Jeesus nendega paika, mida nimetatakse Ketsemaniks, ja ütles Oma jüngritele: „Istuge siin niikaua, kui Ma lähen sinna ja palvetan!”

37 Ja Ta v

38 Siis Ta ütles neile: „Minu hing on väga kurb surmani; jääge siia ja valvake Minuga!”

39 Ja Ta läks pisut eemale, heitis silmili maha, palvetas ning ütles: „Minu Isa, kui on v

40 Ja Ta tuli Oma jüngrite juure ja leidis nad magamast ja ütles Peetrusele: „Nii te siia ei suutnud ühtki tundi minuga valvata?

41 Valvake ja paluge, et te kiusatusse ei satuks! Vaim on küll valmis, aga liha on n

42 Taas läks Ta teist korda ära, palvetas ning ütles: „Minu Isa, kui see ei v

43 Ja Ta tuli jälle ja leidis nad magamast, sest nende silmad olid rasked unest.

44 Ja Ta jättis nad ja läks ära ja palvetas kolmat korda ja ütles jälle needsamad s

45 Siis tuleb Ta Oma jüngrite juure ja ütleb neile: „Te ikka veel magate ja puhkate! Vaata, tund on ligi ja Inimese Poeg antakse patuste kätte!

46 T

47 Ja kui Ta alles rääkis, vaata, siis tuli Juudas, üks neist kaheteistkümnest, ja temaga ühes suur j

48 Aga Ta äraandja oli neile annud märgu ja ütelnud: „Keda ma suudlen, see Ta on, Tema v

49 Ja kohe ta astus Jeesuse juure ja ütles: „Tere, Rabi!” ja andis Temale suud.

50 Aga Jeesus ütles talle: „S

51 Ja vaata, üks neist, kes olid Jeesusega, sirutas oma käe ja t

52 Siis ütles Jeesus temale: „Pista oma m

53 V

54 Kuidas siis läheksid kirjad täide, et see n

55 Sel tunnil ütles Jeesus hulgale: „Otsegu röövli peale olete te välja tulnud m

56

57 Aga need, kes Jeesuse olid kinni v

58 Aga Peetrus järgis Teda eemalt ülempreestri kojani, ja ta läks sisse ja istus maha ühes sulastega, et näha, kuidas asi l

59 Aga ülempreestrid ja k

60 ega leidnud ühtki, ehk küll palju valetunnistajaid esile tuli. Viimaks ometi astus esile kaks

61 ning need ütlesid: „Tema on ütelnud: Ma v

62 Siis t

63 Aga Jeesus jäi vait. Ja ülempreester ütles Temale: „Ma vannutan sind elava Jumala juures,

64 Jeesus ütleb temale „Jah, olen! Ometi Ma ütlen teile: Sellest ajast te näete Inimese Poega istuvat Jumala väe paremal pool ja tulevat taeva pilvede peal!”

65 Siis ülempreester käristas oma riided l

66 Mis te arvate?” Ent nemad vastasid ning ütlesid: „Tema on surma väärt!”

67 Siis nad sülitasid temale silmi ja l

68 ja ütlesid: „Ūtle, Kristus, meile kui prohvet, kes see on, kes Sind l

69 Aga Peetrus istus väljas sisemises

70 Kuid Tema salgas k

71 Ja kui ta läks värava poole, nägi teda teine tüdruk ja ütles neile, kes seal olid: „Ka see oli naatsaretlase Jeesusega!”

72 Tema salgas jälle vandega: „Mina ei tunne Seda Inimest!”

73 Aga natukese aja pärast lähenesid need, kes seal seisid, ja ütlesid Peetrusele: „T

74 Siis ta hakkas väga needma ja vanduma: „Ei mina tunne Seda Inimest!” Ja sedamaid laulis kukk.

75 Siis tuli Peetrusele meele Jeesuse s