1 Esiet sekotāji man kā es Kristum!

2 Brāļi, par to es jūs cildinu, ka jūs visur mani pieminat un pildāt manas pavēles tā, kā es jums tās esmu devis.

3 Bet es gribu, lai jūs zinātu, ka katra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, un Kristus galva ir Dievs.

4 Katrs vīrietis, kas, apsedzis galvu, lūdz Dievu vai pravieto, dara negodu savai galvai.

5 Bet katra sieviete, kas lūdz Dievu vai pravieto ar neapsegtu galvu, dara negodu savai gadvai, jo tā ir tāpat kā apcirpta.

6 Ja sieviete neaizsedzas, tad lai viņai nocērp matus! Tā kā sievietei ir kauns būt apcirptai vai noskūtai, tad lai apsedz galvu!

7 Vīrietim nevajag galvu apsegt, jo viņš ir Dieva attēls un godība, bet sieviete ir vīra gods.

8 Jo vīrietis nav no sievietes, bet sieviete no vīrieša; (1.Moz.2,21-22)

9 Arī vīrietis nav radīts sievietes dēļ, bet sieviete - vīrieša dēļ. (1.Moz.2,18 u.c.)

10 Tāpēc sievietei galvā jānēsā varas zīme eņģeļu dēļ.

11 Tomēr Kungā nav vīrietis bez sievietes, nedz sieviete bez vīrieša;

12 Jo kā sieviete no vīrieša, tā arī vīrietis no sievietes, bet viss no Dieva.

13 Spriediet jūs paši: vai pieklājas sievietei neaizsegtai Dievu lūgt?

14 Vai pati daba nemāca: ja kāds vīrietis audzē matus, tas viņam ir negods;

15 Bet ja sieviete audzē matus, tas viņai ir gods, jo mati viņai doti par aizsegu.

16 Bet ja kāds gribētu ķildoties, tad ne pie mums, ne Dieva Baznīcā tāda ieraduma nav.

17 Bet šo es aizrādu ne cildinādams, jo jūsu sanāksmes nenāk jums par labu, bet par ļaunu.

18 Vispirms es dzirdu, ka jūsu draudzes sanāksmēs notiekot šķelšanās, un daļēji es tam ticu;

19 Jo šķelšanām gan jābūt, lai kļūtu redzami tie, kas starp jums ir uzticami.

20 Kad jūs sanākat kopā, tad tas vairs nav Kunga vakarēdiena baudīšanai;

21 Jo katrs steidzas paņemt ēšanai savu ēdienu, un tā dažs paliek izsalcis, bet dažs piedzeras.

22 Vai jums nav māju, kur ēst un dzert? Vai jūs nicināt Dieva Baznīcu un apkaunojat tos, kam nekā nav? Ko lai jums saku? Vai lai cildinu? Šai ziņā es jūs necildinu.

23 Jo no Kunga es saņēmu, ko arī jums atstāju, ka Kungs Jēzus tanī naktī, kad Viņš tika nodots, paņēma maizi,

24 Un pateikdamies lauza un sacīja: Ņemiet un ēdiet, šī ir mana Miesa, kas par jums tiks atdota; to dariet manai piemiņai!

25 Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena, sacīdams: Šis biķeris ir Jaunā derība manās Asinīs; to dariet, cikkārt jūs to dzerat, manai piemiņai!

26 Un cikkārt šo maizi ēdīsiet un biķeri dzersiet, jūs pasludināsiet Kunga nāvi, iekams Viņš nāks.

27 Tātad, kas necienīgi šo maizi ēdīs vai dzers Kunga biķeri, tas noziegsies pret Kunga Miesu un Asinīm.

28 Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā lai ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera!

29 Jo kas ēd un dzer necienīgi, tas, neizšķirdams Kunga miesu, ēd un dzer sev tiesu.

30 Tādēļ starp jums ir daudz neveselu un vāju, un daudzi aizmiguši.

31 Ja mēs paši sevi tiesātu, tad mēs netiktu tiesāti.

32 Bet tiesādams Kungs mūs pārmāca, lai mēs reizē ar šo pasauli netiekam pazudināti.

33 Tātad, mani brāļi, kad jūs sapulcējaties mielastam, tad pagaidiet cits citu!

34 Ja kāds ir izsalcis, lai paēd mājās, ka jūs nesapulcētos tiesai. Kad ieradīšos, noteikšu pārējo.