1 Bet, brāļi, es negribu, ka jūs nezinātu par garīgajām dāvanām.

2 Jūs zināt, ka jūs, kamēr bijāt pagāni, gājāt pie mēmajiem elkiem, it kā vesti.

3 Tāpēc es jums paskaidroju, ka neviens, kas runā Dieva Garā, nesaka: Lāsts Jēzum. Un neviens nevar pateikt: Kungs Jēzus, kā tikai Svētajā Garā.

4 Jo žēlastības ir dažādas, bet tas pats Gars.

5 Un ir dažādas kalpošanas, bet tas pats Kungs.

6 Un ir dažāda darbība, bet tas pats Dievs, kas visos visu dara.

7 Bet ikvienam tiek dota Gara atklāsme, lai nestu svētību.

8 Vienam caur Garu tiek doti gudrības vārdi, citam tanī pat Garā zinātnes vārdi,

9 Citam ticība tai pašā Garā, citam dāvana dziedināt tanī pat vienā Garā,

10 Citam darīt brīnumus, citam pravietot, citam pazīt garus, citam dažādas valodas, citam valodu tulkošana.

11 Bet to visu dara viens un tas pats gars, piešķirdams katram, kā gribēdams.

12 Jo kā viens ķermenis un tam daudz locekļu, bet visi ķermeņa locekļi, kaut gan to ir daudz, ir tikai viens ķermenis, tā arī Kristus.

13 Jo vienā Garā mēs visi esam kristīti, vai tie būt jūdi vai pagāni, vai vergi, vai brīvie; un visi mēs ar vienu Garu esam dziedināti.

14 Jo arī ķermenis nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem.

15 Ja kāja sacītu: Tā kā es neesmu roka, es nepiederu ķermenim, vai tāpēc tā nepiederētu ķermenim?

16 Un ja auss sacītu: Tā kā es neesmu roka, es nepiederu ķermenim, vai tāpēc tā nepiederētu ķermenim?

17 Ja viss ķermenis būtu acs, kur tad dzirde? Ja visa būtu dzirde, kur tad oža?

18 Bet tagad Dievs nolicis katru locekli ķermenī tā, kā tas Viņam labpatika.

19 Ja visi tie būtu viens loceklis, kur tad ķermenis?

20 Bet tagad gan ir daudz locekļu, bet viens ķermenis.

21 Bet acs nevar pateikt rokai: Man nevajag tavu darbu; vai atkal galva kājām: Jūs neesat man nepieciešamas.

22 Bet jo vairāk tie ķermeņa locekļi, kuri šķietami ir tie vājākie, ir nepieciešamāki;

23 Un tos ķermeņa locekļus, kurus mēs uzskatām par mazāk ievērojamiem, mēs turam sevišķā godā; un mūsu nepieklājīgajiem tiek veltīta lielāka pieklājība.

24 Bet tam, kas mūsos pieklājīgs, nevajag nekā. Bet Dievs mūsu ķermeni ir tā iekārtojis, ka lielāku cieņu piešķīris tam, kam tās trūka,

25 Lai ķermenī nebūtu šķelšanās, bet lai locekļi tanī cits par citu rūpētos.

26 Un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdz; vai kad viens loceklis tiek godāts, tad visi locekļi priecājas līdz.

27 Bet jūs esat Kristus ķermenis un loceklis pie locekļa.

28 Un Dievs Baznīcā dažus iecēla: pirmkārt, par apustuļiem, otrkārt, par praviešiem, treškārt, par mācītājiem, tad deva spēku darīt brīnumus, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt, runāt dažādās valodās, iztulkot runas.

29 Vai tad visi ir apustuļi, vai visi pravieši, vai visi mācītāji?

30 Vai visi ir brīnumdarītāji, vai visiem ir dāvanas dziedināt, vai visi runā mēlēs, vai visi tās iztulko?

31 Bet jūs centieties pēc labākām žēlastībām; un pie tā es jums rādu vēl cēlāku ceļu.