1 Esiet pastāvīgi un neļaujiet atkal ievest sevi verdzības jūgā!

2 Lūk, es, Pāvils, saku jums: ja jūs apgraizīsieties, Kristus jums nekā nelīdzēs.

3 Bet ikvienam cilvēkam, kas liek sevi apgraizīt, es vēlreiz apliecinu, ka tad viņam jāizpilda viss likums.

4 Jūs, kuri likumā meklējat attaisnošanu, no Kristus esat atšķirti un žēlastībai zuduši.

5 Jo mēs garā gaidām attaisnošanas cerību ticībā.

6 Un Kristū Jēzū ne apgraizīšana, ne neapgraizīšana ko spēj, bet ticība, kas darbojas mīlestībā.

7 Jūsu gaitas bija labas; kas jūs traucēja paklausīt patiesībai?

8 Šī pārliecināšana nenāk no Tā, kas jūs ir aicinājis.

9 Nedaudz rauga saraudzē visu mīklu.

10 Es paļaujos uz jums Kungā, ka jūs citādāk nedomāsiet; bet tas, kas jūs maldina, saņems sodu, lai viņš būtu, kas būdams.

11 Bet, brāļi, ja es vēl sludinu apgraizīšanu, kāpēc tad es vēl tieku vajāts? Tad jau krusta piedauzība ir beigusies.

12 Kaut arī tie, kas jūs maldina, sagraizītos.

13 Bet jūs, brāļi, esiet aicināti brīvībai; tikai ne tādai brīvībai, lai jūs dotu vaļu miesai, bet kalpotu cits citam Gara mīlestībā!

14 Jo viss likums izpildās vienā vārdā: Mīli savu tuvāko kā sevi pašu!

15 Bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs viens otru neaprijat!

16 Bet es saku: dzīvojiet garā, tad jūs miesas kārībām nesekosiet.

17 Jo miesa tiecas pret garu, bet gars pretojas miesai; tie viens otru apkaro, lai nedarītu to, ko vēlaties.

18 Un ja gars jūs vada, tad neesat vairs padoti likumam.

19 Bet miesas darbi ir zināmi; tie ir: netiklība, nešķīstība, bezkaunība, baudkāre,

20 Kalpošana elkiem, burvestība, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, nesaticība,

21 Skaudība, slepkavība, piedzeršanās, plītēšana un tiem līdzīgi. Par tiem es iepriekš saku, kā jau agrāk sacīju: kas tādus darbus dara, tie Dieva valstību neiemantos.

22 Turpretī gara augļi ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, augstsirdība,

23 Lēnprātība, uzticība, pieklājība, atturība, šķīstība. Tādiem likums nepretojas.

24 Bet kas pieder Kristum, tie ir savu miesu krustā piesituši līdz ar kaislībām un kārībām.

25 Ja mēs garā dzīvojam, garā arī jādarbojas.

26 Nekārosim tukšu godu, viens otru izaicinādami, cits citu apskauzdami.