1 Brāļi, ja kāds cilvēks ir kritis grēkā, tad jūs, kas esat garīgi, lēnprātības garā pamāciet viņu, un lūko pats sevi, ka arī tu netieci kārdināts!

2 Cits cita nastas nesiet, un tā jūs izpildīsiet Kristus likumu.

3 Un ja kāds, nebūdams nekas, domā, ka viņš kas ir, tas pieviļ sevi.

4 Ikviens lai pārbauda savu darbu, tad viņam būs gods tikai sevī, bet ne pie cita.

5 Jo katram jānes sava nasta.

6 Bet tas, kas tiek pamācīts vārdos, lai dalās visos labumos ar to, kas viņu pamāca.

7 Nepievilieties, Dievs neļauj sevi izsmiet.

8 Jo ko cilvēks sēs, to arī pļaus. Kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus iznīcību, bet kas sēj garā, tas no gara pļaus mūžīgo dzīvi.

9 Nepagursim, labu darīdami, jo savā laikā mēs nepagurdami arī pļausim.

10 Tātad, darīsim labu visiem, kamēr mums ir laiks, bet sevišķi ticības brāļiem.

11 Redziet, kādiem burtiem es jums pašrocīgi rakstu!

12 Tie, kas grib patikt miesai, uzspiež jums apgraizīšanu, lai tikai netiktu vajāti Kristus krusta dēļ.

13 Bet arī apgraizītie nepilda likumu; viņi grib, ka jūs ļautu apgraizīties, lai lielītos ar jūsu miesām.

14 Bet es negribu ne ar ko lepoties, tik vien ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule krustā sista un es pasaulei.

15 Jo Kristū Jēzū nav nozīmes ne apgraizīšanai, ne neapgraizīšanai, bet gan jaunai radībai.

16 Un visiem tiem, kas sekos šiem pamatlikumiem, arī Dieva izraēliešiem, lai miers un žēlastība!

17 Turpmāk lai mani neviens vairs neapgrūtina, jo es nesu savā miesā Kunga Jēzus rētas.

18 Brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu! Amen.