1 Men um tiderne og stunderne treng de, brør, ikkje til at me skriv til dykk;

2 for de veit sjølve grant at Herrens dag kjem som ein tjuv um natti.

3 Når dei segjer: «Fred og ingen f re!» då kjem ein brå undergang yver deim, liksom føderidi yver den som er med barn, og dei skal slett ikkje sleppa undan.

4 Men de, brør, er ikkje i myrkret, so dagen skulde koma på dykk som ein tjuv;

5 for de er alle born av ljoset og born av dagen; me høyrer ikkje natti eller myrkret til.

6 Lat oss difor ikkje sova som dei andre, men lat oss vaka og vera ædrue!

7 For dei som søv, dei søv um natti, og dei som drikk seg drukne, dei er drukne um natti;

8 men me som høyrer dagen til, lat oss vera ædrue, klædde med den brynja som er tru og kjærleik, og med voni um frelsa som ein hjelm!

9 For Gud etla oss ikkje til vreide, men til å vinna frelsa ved vår Herre Jesus Kristus,

10 han som døydde for oss, so me, anten me vaker eller søv, skal liva saman med honom.

11 Påminn difor kvarandre, og uppbygg einannan innbyrdes, so som de og gjer!

12 Men me bed dykk, brør, at de skynar på deim som arbeider ibland dykk og er dykkar forstandarar i Herren og påminner dykk,

13 og at de vyrder deim storleg høgt i kjærleik for deira gjerning skuld! Haldt fred med kvarandre!

14 Og me legg dykk på hjarta, brør: Påminn dei uskipelege, trøysta dei vanmodige, hjelp dei veike, ver langmodige mot alle!

15 Sjå til at ingen gjev nokon vondt att for vondt, men stræva alltid etter det som godt er, både mot kvarandre og mot alle!

16 Ver alltid glade!

17 Bed uavlatande!

18 Takka for alle ting! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til dykk.

19 Sløkk ikkje ut Anden!

20 Mismæt ikkje profetord!

21 men prøv alt, hald fast på det gode!

22 Haldt dykk frå vondt av alle slag!

23 Men han sjølv, fredsens Gud, helga dykk heilt ut, og gjev at dykkar ånd og sjæl og likam må verta haldne fullkomne, ulastande når vår Herre Jesus Kristus kjem!

24 Han som hev kalla dykk, er trufast, han skal og gjera det.

25 Brør, bed for oss!

26 Helsa alle brørne med ein heilag kyss!

27 Eg manar dykk ved Herren, at de let brevet verta lese for alle dei heilage brørne.

28 Vår Herre Jesu Kristi nåde vere med dykk!