1 Toinen arpa lankesi Simeonin heimon suvuille. Ne saivat maaosuutensa Juudan heimon alueelta.

2 Simeonin heimon osuuteen kuuluivat seuraavat kaupungit: Beerseba, Sema, Molada,

3 Hasar-Sual, Bala, Esem,

4 Eltolad, Betul, Horma,

5 Siklag, Bet-Markabot, Hasar-Susa,

6 Bet-Lebaot ja Saruhen - - kaikkiaan kolmetoista kaupunkia ympäristökylineen --

7 ja lisäksi Ain, Rimmon, Eter ja Asan, nämä neljä kaupunkia ympäristökylineen,

8 sekä koko näitä kaupunkeja ympäröivä maaseutu aina Baalat-Beeriin ja Ramat-Negeviin asti. Tämä on alue, jonka Simeonin heimon suvut saivat omakseen.

9 Simeonin heimon alue otettiin Juudan heimon osuudesta, koska alue oli suurempi kuin Juudan jälkeläiset tarvitsivat. Tämän vuoksi Simeonin heimo sai osuutensa Juudan heimon alueelta.

10 Kolmas arpa lankesi Sebulonin heimon suvuille. Ne saivat perintöosakseen alueen, joka ulottuu Saridiin saakka.

11 Sieltä raja kulkee länttä kohden Marealiin, sivuaa Dabbesetia ja jatkuu pitkin jokilaaksoa, joka on Jokneamin itäpuolella.

12 Itään, auringonnousun suuntaan, raja kulkee Saridista Kislot-Taborin aluetta sivuten ja edelleen Daberatiin ja Jafiaan.

13 Sieltä itäraja jatkuu Gat-Heferiin ja Et-Kasiniin, sitten Rimmoniin, josta se kääntyy Neaan päin.

14 Täältä lähtee pohjoisraja Hannatonia kohti ja päättyy Jiftah-Elin laaksoon.

15 Alueeseen kuuluvat lisäksi Kattat, Nahalal, Simron, Jideala ja Betlehem. Kaupunkeja oli kaikkiaan kaksitoista, lisäksi niiden ympäristökylät.

16 Sebulonin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

17 Neljäs arpa lankesi Isaskarin heimon suvuille.

18 Niiden alueeseen kuuluivat Jisreel, Kesulot, Sunem,

19 Hafaraim, Sion, Anaharat,

20 Rabbit, Kisjon, Ebes,

21 Remet, En-Gannim, En-Hadda ja Bet- Passes.

22 Raja kulkee Taborin, Sahasaimin ja Bet- Semesin kautta ja päättyy Jordaniin. Alueeseen kuului kaikkiaan kuusitoista kaupunkia ympäristökylineen.

23 Isaskarin heimon suvut saivat omakseen nämä kaupungit ja niiden ympärillä olevat kylät.

24 Viides arpa lankesi Asserin heimon suvuille.

25 Niiden alueeseen kuuluivat Helkat, Hali, Beten, Aksaf,

26 Alammelek, Amead ja Misal. Lännessä alue ulottui Karmelinvuoreen ja Libnatjokeen.

27 Idässä alue ulottui Bet-Dagoniin, Sebulonin heimon rajalle, ja Jiftah-Elin laakson pohjoispuolelle Bet-Emekiin ja Neieliin. Alueeseen kuuluivat lisäksi pohjoisessa Kabul,

28 Abdon, Rehob, Hammon ja Kana, joka on lähellä suuren Sidonin rajaa.

29 Sieltä raja kulkee Ramaan, josta se jatkuu Tyroksen linnoitetun kaupungin lähelle, kääntyy sitten Hosaan ja päättyy mereen. Muita alueen kaupunkeja ovat Mahaleb, Aksib,

30 Akko, Afek ja Rehob. Kaikkiaan alueeseen kuului kaksikymmentäkaksi kaupunkia ympäristökylineen.

31 Asserin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

32 Kuudes arpa lankesi Naftalin heimon suvuille.

33 Niiden alueeseen kuuluivat Helef, Elon- Besaanannim, Adami-Nekeb ja Jabneel. Alue ulottui Lakkumin kautta Jordaniin asti.

34 Lännessä raja kulkee Asnot-Taborista Hukokiin. Etelässä raja sivuaa Sebulonin aluetta, lännessä Asserin aluetta ja idässä Jordanilla Juudan aluetta.

35 Varustettuja kaupunkeja olivat Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret,

36 Adama, Rama, Hasor,

37 Kedes, Edrei, En-Hasor,

38 Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat ja Bet-Semes, kaikkiaan yhdeksäntoista kaupunkia ympäristökylineen.

39 Naftalin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

40 Seitsemäs arpa lankesi Danin heimon suvuille.

41 Niiden saamaan alueeseen kuuluivat Sorea, Estaol, Ir-Semes,

42 Saalabbin, Aijalon, Jitla,

43 Elon, Timna, Ekron,

44 Elteke, Gibbeton, Baalat,

45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,

46 Me- Jarkon ja Rakkon sekä lisäksi Jafon ympäristö.

47 (H19:47-48)Danin heimon suvut saivat omakseen nämä kaupungit ja niiden ympärillä olevat kylät.

48 (H19:47-48)Danilaiset kuitenkin menettivät alueensa ja lähtivät sen vuoksi sotaan Lesemiä vastaan, valloittivat sen ja surmasivat sen asukkaat. Sitten he ottivat Lesemin omakseen, asettuivat sinne asumaan ja antoivat kaupungille nimen Dan kantaisänsä Danin mukaan.

49 Kun maa oli saatu jaetuksi osiin näitä rajoja myöten, israelilaiset antoivat Joosualle, Nunin pojalle, alueen omien maidensa keskeltä.

50 He antoivat hänelle Herran käskyn mukaisesti Efraimin vuoristosta Timnat-Serahin, jota hän itse pyysi. Joosua rakensi sinne kaupungin ja asettui siihen asumaan.

51 Nämä olivat ne perintömaat, jotka pappi Eleasar ja Joosua, Nunin poika, sekä israelilaisten heimojen päämiehet jakoivat Herran edessä arpomalla pyhäkköteltan edustalla Silossa. Näin maan jako saatiin päätökseen.

1 And the second heritage came out for the tribe of Simeon by their families; and their heritage was in the middle of the heritage of the children of Judah.

2 And they had for their heritage Beer-sheba and Shema and Moladah

3 And Hazar-shual and Balah and Ezem

4 And Eltolad and Bethul and Hormah

5 And Ziklag and Beth-marcaboth and Hazar-susah

6 And Beth-lebaoth and Sharuhen; thirteen towns with their unwalled places;

7 Ain, Rimmon, and Ether and Ashan; four towns with their unwalled places;

8 And all the unwalled places round about these towns as far as Baalath-beer-ramah to the south. This is the heritage of the tribe of Simeon by their families.

9 The heritage of Simeon was taken out of Judah's stretch of land, for Judah's part was more than they had need of, so the heritage of the children of Simeon was inside their heritage.

10 And the third heritage came out for Zebulun by their families; the limit of their heritage was as far as Sarid;

11 And their limit goes up to the west to Maralah, stretching to Dabbesheth, and to the stream in front of Jokneam;

12 Then turning east from Sarid to the limit of Chisloth-tabor, it goes out to Daberath, and up to Japhia;

13 And from there it goes on east to Gath-hepher, to Eth-kazin; ending at Rimmon which goes as far as Neah;

14 And the line goes round it on the north to Hannathon, ending at the valley of Iphtah-el;

15 And Kattath and Nahalal and Shimron and Idalah and Beth-lehem; twelve towns with their unwalled places.

16 This is the heritage of the children of Zebulun by their families, these towns with their unwalled places.

17 For Issachar the fourth heritage came out, for the children of Issachar by their families;

18 And their limit was to Jezreel and Chesulloth and Shunem

19 And Hapharaim and Shion and Anaharath

20 And Rabbith and Kishion and Ebez

21 And Remeth and En-gannim and En-haddah and Beth-pazzez;

22 And their limit goes as far as Tabor and Shahazimah and Beth-shemesh, ending at Jordan; sixteen towns with their unwalled places.

23 This is the heritage of the tribe of the children of Issachar by their families, these towns with their unwalled places.

24 And the fifth heritage came out for the tribe of Asher by their families.

25 And their limit was Helkath and Hali and Beten and Achshaph

26 And Alammelech and Amad and Mishal, stretching to Carmel on the west and Shihor-libnath;

27 Turning to the east to Beth-dagon and stretching to Zebulun and the valley of Iphtah-el as far as Beth-emek and Neiel to the north; on the left it goes as far as Cabul

28 And Ebron and Rehob and Hammon and Kanah, to great Zidon;

29 And the limit goes round to Ramah and the walled town of Tyre and Hosah, ending at the sea by Heleb and Achzib;

30 And Ummah and Aphek and Rehob; twenty-two towns with their unwalled places.

31 This is the heritage of the tribe of the children of Asher by their families, these towns with their unwalled places.

32 For the children of Naphtali the sixth heritage came out, for the children of Naphtali by their families;

33 And their limit was from Heleph, from the oak-tree in Zaanannim, and Adami-hannekeb and Jabneel, as far as Lakkum, ending at Jordan;

34 And turning west to Aznoth-tabor, the limit goes out from there to Hukkok, stretching to Zebulun on the south, and Asher on the west, and Judah at Jordan on the east.

35 And the walled towns are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth

36 And Adamah and Ramah and Hazor

37 And Kedesh and Edrei and En-Hazor

38 And Iron and Migdal-el, Horem and Beth-anath and Beth-shemesh; nineteen towns with their unwalled places.

39 This is the heritage of the tribe of the children of Naphtali by their families, these towns with their unwalled places.

40 For the tribe of Dan by their families the seventh heritage came out;

41 And the limit of their heritage was Zorah and Eshtaol and Ir-shemesh

42 And Shaalabbin and Aijalon and Ithlah

43 And Elon and Timnah and Ekron

44 And Eltekeh and Gibbethon and Baalath

45 And Jehud and Bene-berak and Gath-rimmon;

46 And on the west was ... opposite Joppa.

47 (But the limit of the children of Dan was not wide enough for them; so the children of Dan went up and made war on Leshem and took it, putting it to the sword without mercy, and they took it for their heritage and made a place for themselves there, giving it the name of Leshem-dan, after the name of their father, Dan.)

48 This is the heritage of the tribe of the children of Dan by their families, these towns with their unwalled places.

49 So the distribution of the land and its limits was complete; and the children of Israel gave Joshua, the son of Nun, a heritage among them;

50 By the orders of the Lord they gave him the town for which he made request, Timnath-serah in the hill-country of Ephraim: there, after building the town, he made his living-place.

51 These are the heritages which Eleazar the priest and Joshua, the son of Nun, and the heads of families of the tribes of the children of Israel gave out at Shiloh, by the decision of the Lord, at the door of the Tent of meeting. So the distribution of the land was complete.