1 Leeviläissukujen päämiehet tulivat Silossa, Kanaaninmaassa, pappi Eleasarin ja Joosuan, Nunin pojan, sekä Israelin muiden heimojen päämiesten luo

3 Israelilaiset antoivat Herran käskyn mukaisesti omilta alueiltaan leeviläisille kaupunkeja ja laitumia.

4 Jakoa tehtäessä arpa osui ensimmäiseksi kehatilaissukuihin. Pappi Aaronista polveutuville annettiin arpomalla kolmetoista kaupunkia Juudan, Simeonin ja Benjaminin heimojen alueelta.

5 Muille kehatilaissuvuille arvottiin kymmenen kaupunkia Efraimin ja Danin heimojen sekä Manassen heimon toisen puoliskon alueelta.

6 Gersonilaissuvuille arvottiin kolmetoista kaupunkia Isaskarin, Asserin ja Naftalin heimojen alueelta sekä Manassen heimon toisen puoliskon alueelta Basanista.

7 Merarilaissuvuille arvottiin kaksitoista kaupunkia Ruubenin, Gadin ja Sebulonin heimojen alueelta.

8 Nämä kaupungit ja niitä ympäröivät laidunmaat israelilaiset arpoivat leeviläisille sen määräyksen mukaisesti, jonka Mooses oli Herralta saanut.

9 Juudan ja Simeonin heimojen alueelta annettiin seuraavat kaupungit,

10 jotka tulivat pappi Aaronin pojasta Kehatista polveutuville leeviläisille, sillä ensimmäinen arpa oli osunut heihin.

11 Heille annettiin Juudan vuoristosta Anokin heimon kantaisän Arban kaupunki Kirjat-Arba eli Hebron sekä sitä ympäröivät laidunmaat.

12 Kaupungin peltomaat ja ympäristökylät oli annettu perintöosaksi Kalebille, Jefunnen pojalle.

13 Aaronin jälkeläisille annettiin Hebron, turvakaupunki, sekä lisäksi Libna,

14 Jattir, Estemoa,

15 Holon, Debir,

16 Asan, Jutta ja Bet-Semes, yhteensä yhdeksän kaupunkia laidunmaineen Juudan ja Simeonin heimojen alueelta.

17 Benjaminin heimon alueelta annettiin Gibeon, Geba,

18 Anatot ja Almon, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen.

19 Aaronin suvun papeilla oli siis kaikkiaan kolmetoista kaupunkia laidunmaineen.

20 Muut kehatilaissukuihin kuuluvat leeviläiset saivat arpomalla asuinpaikkansa Efraimin heimon alueelta.

21 Heille annettiin Efraimin vuoristosta Sikem, turvakaupunki, sekä lisäksi Geser,

22 Kibsaim ja Bet-Horon, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen.

23 Danin heimon alueelta heille annettiin Elteke, Gibbeton,

24 Aijalon ja Gat- Rimmon, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen.

25 Manassen heimon läntisen puoliskon alueelta heille annettiin kaksi kaupunkia, Taanak ja Jibleam, kumpikin laidunmaineen.

26 Näille kehatilaissuvuille tuli siis kaikkiaan kymmenen kaupunkia laidunmaineen.

27 Leevistä polveutuvan Gersonin jälkeläisille annettiin Manassen heimon itäisen puoliskon alueelta Basanista Golan, turvakaupunki, ja Beestera, molemmat laidunmaineen.

28 Isaskarin heimon alueelta heille annettiin Kisjon, Daberat,

29 Jarmut ja En-Gannim, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen.

30 Asserin heimon alueelta heille annettiin Misal, Abdon,

31 Helkat ja Rehob, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen.

32 Naftalin heimon alueelta heille annettiin Galileasta Kedes, turvakaupunki, sekä lisäksi Hammot-Dor ja Kartan, yhteensä kolme kaupunkia laidunmaineen.

33 Gersonilaissuvuille annettiin siis kaikkiaan kolmetoista kaupunkia laidunmaineen.

34 Leevistä polveutuvan Merarin jälkeläisille, jotka eivät vielä olleet saaneet osuuttaan, annettiin Sebulonin heimon alueelta Jokneam, Karta,

35 Rimmon ja Nahalal, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen.

36 Jordanin toiselta puolen, Jerikosta itään, heille annettiin Ruubenin heimon alueelta Beser, turvakaupunki, joka sijaitsi ylängöllä autiomaan laidassa, sekä lisäksi Jahas,

37 Kedemot ja Mefaat, kaikkiaan neljä kaupunkia laidunmaineen.

38 Gadin heimon alueelta Gileadista annettiin Ramot, turvakaupunki, sekä Mahanaim,

39 Hesbon ja Jaeser, yhteensä neljä kaupunkia laidunmaineen.

40 Merarilaissuvuille, jotka leeviläisistä suvuista viimeisinä saivat asuinpaikkansa, arvottiin yhteensä kaksitoista kaupunkia.

41 Kaikkiaan leeviläiset saivat Israelin heimojen alueilta neljäkymmentäkahdeksan kaupunkia.

42 Jokaiseen kaupunkiin kuuluivat myös sitä ympäröivät laidunmaat.

43 Näin Herra oli antanut israelilaisille koko sen maan, jonka hän oli heidän esi-isilleen vannomallaan valalla luvannut antaa. Israelilaiset ottivat maan haltuunsa ja asettuivat sinne asumaan,

44 ja Herra antoi heidän asua rauhassa kaikkialla, aivan kuten hän oli heidän esi-isilleen vannonut. Kukaan heidän vihollisistaan ei kyennyt pitämään puoliaan heitä vastaan, vaan Herra antoi kaikki viholliset heidän käsiinsä.

45 Niistä lupauksista, jotka Herra oli Israelille antanut, ei yksikään jäänyt täyttymättä. Kaikki lupaukset kävivät toteen.

1 Then the heads of the families of the Levites came to Eleazar the priest and Joshua, the son of Nun, and to the heads of families of the tribes of the children of Israel;

2 And said to them in Shiloh in the land of Canaan, The Lord gave orders by Moses that we were to have towns for living in, with their grass-lands for our cattle.

3 And the children of Israel out of their heritage gave to the Levites these towns with their grass-lands, by the order of the Lord.

4 And the heritage came out for the families of the Kohathites: the children of Aaron the priest, who were of the Levites, were given thirteen towns from the tribes of Judah, Simeon, and Benjamin.

5 The rest of the children of Kohath by their families were given ten towns from the tribes of Ephraim and Dan and the half-tribe of Manasseh.

6 The children of Gershon by their families were given thirteen towns from the tribes of Issachar and Asher and Naphtali and the half-tribe of Manasseh which was in Bashan.

7 The children of Merari by their families were given twelve towns from the tribes of Reuben and Gad and Zebulun.

8 All these towns with their grass-lands the children of Israel gave by the decision of the Lord to the Levites, as the Lord had given orders by Moses.

9 From the tribes of the children of Judah and the children of Simeon they gave these towns, listed here by name:

10 These were for the children of Aaron among the families of the Kohathites, of the children of Levi: for they came first in the distribution.

11 They gave them Kiriath-arba, the town of Arba, the father of Anak, (which is Hebron) in the hill-country of Judah, with its grass-lands.

12 But the open country round the town, and its unwalled places, they gave to Caleb, the son of Jephunneh, as his property.

13 And to the children of Aaron the priest they gave Hebron with its grass-lands, the town where the taker of life might be safe, and Libnah with its grass-lands;

14 And Jattir with its grass-lands, and Eshtemoa with its grass-lands;

15 And Holon with its grass-lands, and Debir with its grass-lands;

16 And Ain, and Juttah, and Beth-shemesh, with their grass-lands; nine towns from those two tribes.

17 And from the tribe of Benjamin they gave Gibeon and Geba with their grass-lands;

18 Anathoth and Almon with their grass-lands, four towns.

19 Thirteen towns with their grass-lands were given to the children of Aaron, the priests.

20 The rest of the families of the children of Kohath, the Levites, were given towns from the tribe of Ephraim.

21 And they gave them Shechem with its grass-lands in the hill-country of Ephraim, the town where the taker of life might be safe, and Gezer with its grass-lands;

22 And Kibzaim and Beth-horon with their grass-lands, four towns.

23 And from the tribe of Dan, Elteke and Gibbethon with their grass-lands;

24 Aijalon and Gath-rimmon with their grass-lands, four towns.

25 And from the half-tribe of Manasseh, Taanach and Gath-rimmon with their grass-lands, two towns.

26 All the towns of the rest of the families of the children of Kohath were ten with their grass-lands.

27 And to the children of Gershon, of the families of the Levites, they gave from the half-tribe of Manasseh, Golan in Bashan with its grass-lands, the town where the taker of life might be safe, and Ashtaroth with its grass-lands, two towns.

28 And from the tribe of Issachar, Kishion and Daberath with their grass-lands;

29 Jarmuth and En-gannim with their grass-lands, four towns.

30 And from the tribe of Asher, Mishal and Abdon, with their grass-lands:

31 Helkath and Rehob with their grass-lands, four towns.

32 And from the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with its grass-lands, the town where the taker of life might be safe, and Hammoth-dor and Kartan with their grass-lands, three towns.

33 All the towns of the Gershonites with their families were thirteen with their grass-lands.

34 And to the rest of the Levites, that is, the families of the children of Merari, they gave from the tribe of Zebulun, Jokneam and Kartah with their grass-lands;

35 Dimnah and Nahalal with their grass-lands, four towns.

36 And from the tribe of Reuben, Bezer and Jahaz with their grass-lands;

37 Kedemoth and Mephaath with their grass-lands, four towns.

38 And from the tribe of Gad, Ramoth in Gilead, the town where the taker of life might be safe, and Mahanaim with their grass-lands;

39 Heshbon and Jazer with their grass-lands, four towns.

40 All these towns were given to the children of Merari by their families, that is, the rest of the families of the Levites; and their heritage was twelve towns.

41 All the towns of the Levites, among the heritage of the children of Israel, were forty-eight towns with their grass-lands.

42 Every one of these towns had grass-lands round it.

43 So the Lord gave to Israel all the land which he gave by oath to their fathers; so it became their heritage and their living-place.

44 And the Lord gave them peace on every side, as he had said to their fathers: all those who were against them gave way before them, for the Lord gave them all up into their hands.

45 The Lord kept faith with the house of Israel about all the good which he said he would do for them, and all his words came true.