1 Tämä on luettelo Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jafetin, jälkeläisistä. Vedenpaisumuksen jälkeen heille syntyi poikia.

2 Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras.

3 Gomerin pojat olivat Askenas, Rifat ja Togarma.

4 Javanin pojat olivat Elisa ja Tarsis; myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään.

5 Näistä erkanivat omiin maihinsa rannikoiden ja saarten kansat, kukin kansa kielensä ja heimonsa mukaan.

6 Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan.

7 Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.

8 Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä.

10 Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekiä, Akkadia ja Kalnea Sinearin maassa.

11 Sieltä hän siirtyi Assyriaan ja rakensi Niniven, Rehobot-Irin, Kalahin

12 ja Resenin suuren kaupungin Niniven ja Kalahin välille.

13 Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,

14 patrosilaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisin, sekä kaftorilaiset.

15 Kanaanille syntyivät Sidon, hänen esikoisensa, sekä Het.

16 Hänen jälkeläisiään ovat myös jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,

17 hivviläiset, arkilaiset ja siniläiset,

18 arva- dilaiset, semeriläiset ja hamatilaiset. Kanaanilaisten heimot hajaantuivat sittemmin,

19 ja kanaanilaisten alue ulottui Sidonista Gerarin suuntaan Gazaan saakka sekä Sodoman ja Gomorran, Adman ja Seboimin suuntaan Lesaan saakka.

20 Nämä olivat Haamin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan.

21 Myös Seemille syntyi poikia. Hän oli Jafetin vanhempi veli, ja hänestä tuli kaikkien Eberin jäl- keläisten kantaisä.

22 Seemin pojat olivat Elam, Assur, Arpaksad, Lud ja Aram.

23 Aramin pojat olivat Us, Hul, Geter ja Mas.

24 Arpaksadille syntyi Selah ja Selahille Eber.

25 Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, koska hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan, ja toisen nimi oli Joktan.

26 Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,

27 Hadoram, Usal, Dikla,

28 Obal, Abimael, Saba,

29 Ofir, Havila ja Jobab. Nämä kaikki olivat Joktanin jälkeläisiä.

30 Heidän asuinalueensa ulottui Mesasta Sefarin suuntaan idän vuoristoon saakka.

31 Nämä olivat Seemin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan.

32 Nämä olivat Nooan poikien jälkeläiset lueteltuina heimoittain ja kansoittain, ja heistä haarautuivat kansat maailmaan vedenpaisumuksen jälkeen.