Mateus 1

1 Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo:

2 Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet,

3 Juudalle Peres ja Serah, joiden äiti oli Tamar, Peresille Hesron, Hesronille Ram,

4 Ramille Amminadab, Amminadabille Nahson, Nahsonille Salma,

5 Salmalle Boas, jonka äiti oli Rahab, Boasille Obed, jonka äiti oli Ruut, Obedille Iisai

6 ja Iisaille Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Urian vaimo,

7 Salomolle Rehabeam, Rehabeamille Abia, Abialle Asaf,

8 Asafille Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia,

9 Ussialle Jotam, Jotamille Ahas, Ahasille Hiskia,

10 Hiskialle Manasse, Manasselle Amos, Amosille Josia

11 ja Josialle Jekonja ja tämän veljet Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikoihin.

12 Kansan pakkosiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbabel,

13 Serubbabelille Abihud, Abihudille Eljakim, Eljakimille Asur,

14 Asurille Sadok, Sadokille Jakin, Jakinille Elihud,

15 Elihudille Eleasar, Eleasarille Mattan, Mattanille Jaakob

16 ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi.

17 Sukupolvia on siis Abrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista, Daavidista pakkosiirron aikaan samoin neljätoista, ja siitä taas neljätoista Kristukseen.

18 Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana.

19 Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.

22 Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:

23 -- Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.

24 Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen.

25 Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus.