Versículos Diários

At silang nangasa malayo ay magsisiparito at mangagtatayo sa loob ng templo ng Panginoon, at inyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa akin sa inyo. At ito'y mangyayari kung inyong tatalimahing masikap ang tinig ng Panginoon ninyong Dios.

Zacarias 6:15

Na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Dios sa Espiritu.

Efésios 2:22

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis