Josué 21

1 Toe het die familiehoofde van die Leviete nader gekom na Ele sar, die priester, en na Josua, die seun van Nun, en na die familiehoofde van die stamme van die kinders van Israel,

2 en met hulle gespreek in Silo, in die land Kana„n, en gesê: Die HERE het deur die diens van Moses bevel gegee dat aan ons stede afgestaan moet word om in te woon, met hulle weiveld vir ons vee.

3 Toe het die kinders van Israel aan die Leviete, volgens die bevel van die HERE, uit hulle erfdeel die volgende stede met hulle weiveld afgestaan:

4 Die lot het uitgekom vir die geslagte van die Kehatiete; en die kinders van A„ron, die priester, uit die Leviete, het ontvang uit die stam van Juda en uit die stam van S¡meon en uit die stam van Benjamin, deur die lot, dertien stede;

5 en die ander kinders van Kehat, uit die geslagte van die stam van Efraim en uit die stam van Dan en uit die halwe stam van Manasse, deur die lot, tien stede;

6 en die kinders van Gerson, uit die geslagte van die stam van Issaskar en uit die stam van Aser en uit die stam van N ftali en uit die halwe stam van Manasse in Basan, deur die lot, dertien stede;

7 en die kinders van Mer ri, volgens hulle geslagte, uit die stam van Ruben en uit die stam van Gad en uit die stam van S,bulon, twaalf stede.

8 So het dan die kinders van Israel aan die Leviete hierdie stede met hulle weiveld deur die lot gegee, soos die HERE deur die diens van Moses beveel het.

9 Verder het hulle, uit die stam van die kinders van Juda en uit die stam van die kinders van S¡meon, hierdie stede gegee wat hulle met hul name genoem het:

10 die kinders van A„ron dan, uit die geslagte van die Kehatiete, uit die kinders van Levi, het ontvang -- want die eerste lot was vir hulle --

11 en aan hulle is gegee: die stad van Arba, die vader van Anok, dit is Hebron, op die gebergte van Juda, met sy weiveld daaromheen;

12 maar die saaigrond van die stad, met sy dorpe, het hulle aan Kaleb, die seun van Jefunne, as sy besitting gegee.

13 En aan die kinders van A„ron, die priester, het hulle gegee Hebron, die vrystad vir hom wat 'n doodslag begaan het, met sy weiveld, en Libna met sy weiveld,

14 en Jattir met sy weiveld, en Estemoa met sy weiveld,

15 en Holon met sy weiveld, en Debir met sy weiveld,

16 en Ajin met sy weiveld, en Jutta met sy weiveld, en Bet-Semes met sy weiveld: nege stede uit hierdie twee stamme.

17 En uit die stam van Benjamin: G¡beon met sy weiveld, en Geba met sy weiveld,

18 en Anatot met sy weiveld, en Almon met sy weiveld: vier stede.

19 Al die stede van die kinders van A„ron, die priesters, was dertien stede met hulle weiveld.

20 En die geslagte van die kinders van Kehat, die Leviete, wat nog oor was van die kinders van Kehat, het hulle stede wat deur die lot aangewys was, ontvang uit die stam van Efraim;

21 en hulle het aan hulle gegee: die vrystad vir hom wat 'n doodslag begaan het: Sigem met sy weiveld op die gebergte van Efraim, en Geser met sy weiveld,

22 en Kibs im met sy weiveld, en Bet-Horon met sy weiveld: vier stede.

23 En uit die stam van Dan: lteke met sy weiveld, G¡bbeton met sy weiveld,

24 Ajalon met sy weiveld, Gat-Rimmon met sy weiveld: vier stede.

25 En uit die helfte van die stam van Manasse: T änag met sy weiveld, en Gat-Rimmon met sy weiveld: twee stede;

26 alles saam tien stede met hulle weiveld vir die geslagte van die kinders van Kehat wat nog oorgebly het.

27 En aan die kinders van Gerson uit die geslagte van die Leviete: uit die halwe stam van Manasse, die vrystad vir hom wat 'n doodslag begaan het: Golan in Basan met sy weiveld, en Beëst,ra met sy weiveld: twee stede.

28 En uit die stam van Issaskar: Kisjon met sy weiveld, en Daberat met sy weiveld,

29 Jarmut met sy weiveld, En-Gannim met sy weiveld: vier stede.

30 En uit die stam van Aser: Miseal met sy weiveld, Abdon met sy weiveld,

31 Helkat met sy weiveld, en Rehob met sy weiveld: vier stede.

32 En uit die stam van N ftali, die vrystad vir hom wat 'n doodslag begaan het: Kedes in Galil,a met sy weiveld, en Hammot-Dor met sy weiveld, en Kartan met sy weiveld: drie stede;

33 al die stede van die Gersoniete, volgens hulle geslagte, was dertien stede met hulle weiveld.

34 En aan die geslagte van die kinders van Mer ri, die Leviete wat nog oor was -- uit die stam van S,bulon: Jokneam met sy weiveld, Karta met sy weiveld,

35 Dimna met sy weiveld, N halal met sy weiveld: vier stede.

36 En uit die stam van Ruben: Beser met sy weiveld, en Jahas met sy weiveld,

37 Ked,mot met sy weiveld, en Mef ät met sy weiveld: vier stede.

38 En uit die stam van Gad, die vrystad vir hom wat 'n doodslag begaan het: Ramot in G¡lead met sy weiveld, en Mahan im met sy weiveld,

39 Hesbon met sy weiveld, Ja,ser met sy weiveld: alles saam vier stede.

40 Al die stede was vir die kinders van Mer ri, volgens hulle geslagte wat nog oor was uit die geslagte van die Leviete; en hulle lot was twaalf stede.

41 Al die stede van die Leviete, tussen die besitting van die kinders van Israel in, was agt en veertig stede met hulle weiveld.

42 Hierdie stede het stad vir stad rondom hulle weiveld gehad; so was dit met al hierdie stede.

43 So het die HERE dan die hele land aan Israel gegee wat Hy hulle vaders met 'n eed beloof het om hulle te gee; en hulle het dit in besit geneem en daarin gaan woon.

44 En die HERE het hulle aan alle kante rus gegee net soos Hy hulle vaders met 'n eed beloof het; en niemand van al hul vyande het voor hulle standgehou nie; al hulle vyande het die HERE in hulle hand gegee.

45 Geen woord van al die goeie woorde wat die HERE met die huis van Israel gespreek het, het onvervuld gebly nie; alles het uitgekom.

1 א ויגשו ראשי אבות הלוים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל

2 ב וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו  {פ}

3 ג ויתנו בני ישראל ללוים מנחלתם אל פי יהוה את הערים האלה ואת מגרשיהן

4 ד ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל--ערים שלש עשרה  {ס}

5 ה ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל--ערים עשר  {ס}

6 ו ולבני גרשון ממשפחות מטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל--ערים שלש עשרה  {ס}

7 ז לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן--ערים שתים עשרה  {ס}

8 ח ויתנו בני ישראל ללוים את הערים האלה ואת מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד משה בגורל  {פ}

9 ט ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון--את הערים האלה אשר יקרא אתהן בשם

10 י ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי  כי להם היה הגורל ראישנה

11 יא ויתנו להם את קרית ארבע אבי הענוק היא חברון--בהר יהודה ואת מגרשה סביבתיה

12 יב ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה באחזתו  {ס}

13 יג ולבני אהרן הכהן נתנו את עיר מקלט הרצח--את חברון ואת מגרשה ואת לבנה ואת מגרשה

14 יד ואת יתר ואת מגרשה ואת אשתמע ואת מגרשה

15 טו ואת חלן ואת מגרשה ואת דבר ואת מגרשה

16 טז ואת עין ואת מגרשה ואת יטה ואת מגרשה את בית שמש ואת מגרשה  ערים תשע--מאת שני השבטים האלה  {ס}

17 יז וממטה בנימין את גבעון ואת מגרשה את גבע ואת מגרשה

18 יח את ענתות ואת מגרשה ואת עלמון ואת מגרשה  ערים ארבע

19 יט כל ערי בני אהרן הכהנים--שלש עשרה ערים ומגרשיהן  {ס}

20 כ ולמשפחות בני קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים

21 כא ויתנו להם את עיר מקלט הרצח את שכם ואת מגרשה--בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשה

22 כב ואת קבצים ואת מגרשה ואת בית חורן ואת מגרשה  ערים ארבע  {ס}

23 כג וממטה דן--את אלתקא ואת מגרשה את גבתון ואת מגרשה

24 כד את אילון ואת מגרשה את גת רמון ואת מגרשה  ערים ארבע

25 כה וממחצית מטה מנשה--את תענך ואת מגרשה ואת גת רמון ואת מגרשה  ערים שתים

26 כו כל ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני קהת הנותרים  {ס}

27 כז ולבני גרשון ממשפחת הלוים--מחצי מטה מנשה את עיר מקלט הרצח את גלון (גולן) בבשן ואת מגרשה ואת בעשתרה ואת מגרשה  ערים שתים  {ס}

28 כח וממטה יששכר את קשיון ואת מגרשה את דברת ואת מגרשה

29 כט את ירמות ואת מגרשה את עין גנים ואת מגרשה  ערים ארבע  {ס}

30 ל וממטה אשר את משאל ואת מגרשה את עבדון ואת מגרשה

31 לא את חלקת ואת מגרשה ואת רחב ואת מגרשה  ערים ארבע  {ס}

32 לב וממטה נפתלי את עיר מקלט הרצח את קדש בגליל ואת מגרשה ואת חמת דאר ואת מגרשה ואת קרתן ואת מגרשה  ערים שלש

33 לג כל ערי הגרשני למשפחתם--שלש עשרה עיר ומגרשיהן  {ס}

34 לד ולמשפחות בני מררי הלוים הנותרים--מאת מטה זבולן את יקנעם ואת מגרשה את קרתה ואת מגרשה

35 לה את דמנה ואת מגרשה את נהלל ואת מגרשה  ערים ארבע  {ס}

36 לו וממטה גד את עיר מקלט הרצח את רמת בגלעד ואת מגרשה ואת מחנים ואת מגרשה

37 לז את חשבון ואת מגרשה את יעזר ואת מגרשה  כל ערים ארבע

38 לח כל הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם--ערים שתים עשרה

39 לט כל ערי הלוים בתוך אחזת בני ישראל--ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן

40 מ תהיינה הערים האלה--עיר עיר ומגרשיה סביבתיה  כן לכל הערים האלה  {ס}

41 מא ויתן יהוה לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה

42 מב וינח יהוה להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמד איש בפניהם מכל איביהם--את כל איביהם נתן יהוה בידם

43 מג לא נפל דבר--מכל הדבר הטוב אשר דבר יהוה אל בית ישראל  הכל בא  {פ}