Seguir

Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou.

Salmos 119:60

Julle moet die HERE julle God navolg en Hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang.

Deuteronômio 13:4

Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees.

João 15:8

As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.

João 12:26

Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.

João 13:35

In al die weë wat die HERE julle God julle beveel het moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan en julle die dae kan verleng in die land wat julle in besit sal neem.

Deuteronômio 5:33

'n Bedevaartslied. Welgeluksalig is elkeen wat die HERE vrees, wat in sy weë wandel!

Salmos 128:1

Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.

Tiago 2:17

Mag die God van die vrede, wat die groot Herder van die skape, naamlik onse Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het,

julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor Hom deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid! Amen.

Hebreus 13:20,21

En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.

João 8:12

Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Efésios 2:10

En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels.

En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

João 8:31,32

wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid.

Provérbios 4:27

En toe Hy die skare saam met sy dissipels na Hom geroep het, sê Hy vir hulle: Wie agter My aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en My volg.

Marcos 8:34

Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.

Mateus 19:21

Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;

1 Pedro 2:21

En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.

Deuteronômio 31:8

Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie.

Salmos 119:133

Mem. Deur die HERE word die gange van 'n man bevestig, en Hy het 'n welbehae in sy weg.

Salmos 37:23

Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus!

2 Tessalonicenses 3:5

Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: •f die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, •f die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.

Josué 24:15

As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.

Gálatas 5:25

En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.

Mateus 10:38

En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Colossenses 3:17

Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders;

Efésios 5:1