Agradecimento pela Vida

Gratiac-ere rendatzen drautzaçuela bethiere gauça guciéz, Iesus Christ gure Iaunaren icenean, gure Iainco eta Aitari:

Efésios 5:20

Esquer bada Iaincoari haren dohain erran ecin daitenaz.

2 Coríntios 9:15

Laudatu dela Iaincoa cein baita Iesus Christ gure Iaunaren Aita, ceinec benedicatu baiquaitu benediçoin spiritual gucian, ceruètan Christ baithan:

Efésios 1:3

12 Esquerrac emaiten drautzaçuela Aitari, ceinec sufficient eguin baiquaitu sainduén heretagean participant içateco arguian:

13 Ceinec deliuratu baiquaitu ilhumbearen botheretic eta eraman bere Seme maitearen resumara.

14 Ceinetan baitugu redemptionea haren odolaz, baita, bekatuén barkamendua.

15 Cein baita Iainco inuisiblearen imaginá, gauça creatu guciac baino lehen iayoa.

16 Ecen hartan creatu içan dirade ceruètan eta lurrean diraden gauça guciac, visibleac eta inuisibleac, nahiz-biz Thronoac, nahiz Dominationeac, nahiz Principaltassunac, nahiz Puissançác, gauça guciac, diot, harçaz eta harengatic, creatu içan dirade.

17 Eta bera gauça guciac baino lehen da, eta gauça guciac harçaz consistitzen dirade.

Colossenses 1:12-17