Bem

Etzaiteztela seduci. Propos gaichtoéc corrumpitzen dituzte conditione onac.

1 Coríntios 15:33

Bailla Spirituaren fructua da charitatea, alegrançá, baquea, spiritu patienta, benignitatea, ontassuna, fedea, emetassuna, temperantiá.

Hunelacoén contra legueric ezta.

Gálatas 5:22,23

Bada dembora duguno, daguiegun vngui guciey, baina principalqui fedeco domesticoey.

Gálatas 6:10

Baina çareten elkargana benigno, misericordioso eta elkarri barkaçale, Iaincoac Christez barkatu vkan drauçuen beçala.

Efésios 4:32

Halaber emazteac-ere abillamendu honestez ahalquerequin eta modestiarequin acotra ditecen, ez bilo içurtzez, edo vrrhez edo perlaz, edo abillamendu soberanciatacoz:

Baina (emazte Iaincoaren cerbitzatzez professione eguiten duteney dagoten beçala) obra onez.

1 Timóteo 2:9,10

Eta eztute iraichequiten candelá eta hura eçarten gaitzurupean, baina candelerean, eta argui eguiten draue etcheco guciey.

Hala argui begui çuen arguiac guiconén aitzinean, çuen obra onac ikus ditzatençat, eta glorifica deçaten çuen Aita ceruètan dena.

Mateus 5:15,16

5 Çuec-ere bada hunetara berera diligentia gucia ekárten duçuelaric eratchequi ieçoçue gainera çuen fedeari verthute, eta verthuteari scientia:

6 Eta scientiari temperantia, eta temperantiari patientia, eta patientiari pietatea:

7 Eta pietateari anayetassunezco onheriztea, eta anayetassunezco onherizteari charitatea.

2 Pedro 1:5-7

Gauça guciac permettitzen çaizquit, baina guciac eztirade probetchutaco: gauça guciac permettitzen çaizquit, baina gauça guciéc eztute edificatzen.

1 Coríntios 10:23

Eta nor da çuey calteric eguinen drauçuena, baldin vnguiari baçarreitzate?

1 Pedro 3:13

Çareten beraz misericordioso, çuen Aita ere misericordioso den beçala.

Lucas 6:36

Ceinec eman baitu bere buruä guregatic, gu redemi guençançat iniquitate gucitaric, eta purifica guençançát bere populu particular, obra onetara affectionatu içateco.

Tito 2:14

Ezadila gaizquiaz garait, baina garait eçac vnguiaz gaizquia.

Romanos 12:21

Charitatea den fictione gabe: çareten gaitzaren gaitzetsle, vnguiari eratchequiac.

Romanos 12:9

Hitz corrumpituric batre çuen ahotic ilki eztadila, baina cembeit bada, edificationearen vsançaco on datenic, ençuten duteney gratia eman diecençát.

Efésios 4:29

Eta botheretsu da Iaincoa gratia guciaren çuetan abunda eraciteco: gauça gucietan bethiere sufficientia gucia duçuelaric, obra on orotara abundos çaretençát:

2 Coríntios 9:8