Coração Quebrantado

Eta erran vkan draut, Asco duc ene gratiáz ecen ene puissançá infirmitatean acabatzen duc. Beraz guciz gogotic lehen gloriaturen naiz neure infirmitatetan, Christen puissançá nitan habita dadinçát.

2 Coríntios 12:9

3 ohatsu dirade spirituz paubreac: ceren hayén baita ceruètaco resumá.

4 ohatsu dirade nigarrez daudenac: ceren hec consolaturen baitirade.

5 ohatsu dirade emeac: ceren hec lurra heretaturen baitute.

Mateus 5:3-5

Ecen Iaincoaren arauezco tristitiác, penitentia obratzen du, vrriquimendu gaberico saluamendutara: baina munduco tristitiác herioa obratzen du.

Ecen horrá, Iaincoaren arauez tristetu içate horrec berac, cein artha handia çuetan obratu vkan du: aitzitic cer satisfactionea, aitzitic indignationea, aitzitic beldurra, aitzitic desir handia, aitzitic affectione handia, aitzitic mendequioa? gauça gucietan eracutsi içan çarete nola chahu çareten eguiteco hunetan.

2 Coríntios 7:10,11