Deus

Humilia çaitezte Iaunaren aitzinean, eta goraturen çaituzté.

Tiago 4:10

Guc hari on daritzagu, ceren harc lehenic onhetsi baiquaitu gu.

1 João 4:19

Etzaiteztela engana: Iaincoa ecin escarnia daite: ecen cer-ere ereinen baitu guiçonac, hura bilduren-ere du.

Gálatas 6:7

Eta guc eçagutu eta sinhetsi dugu Iaincoac guregana duen charitatea. Iaincoa charitate da: eta charitatean egoiten dena, Iainco baithan egoiten da, eta Iaincoa hura baithan.

1 João 4:16

Baldin nehorc erran badeça, Maite dut Iaincoa: eta bere anayeari gaitz badaritza: gueçurti da: ecen bere anaye dacussana maite eztuenac, ikusten eztuen Iaincoa nola maite ahal duque?

1 João 4:20

Iaincoa eztu nehorc ikussi egundano: baldin elkar maite badugu Iaincoa gutan dago, eta haren charitatea complitu da gutan.

1 João 4:12

Aleguera çaitezte Iaunean bethiere: berriz diot, aleguera çaitezte.

Filipenses 4:4

Ecen etche oro norbeitez edificatzen da: eta gauça hauc guciac edificatu dituena, Iaincoa da.

Hebreus 3:4

Gauça guciac ahal ditzaquet Christ fortificatzen nauenaz:

Filipenses 4:13