Maria

Eta benedica citzan Simeonec, eta erran cieçón haren ama Mariari, Huná, eçarri içan dun haur anhitzen destructionetan, eta anhitzen resurrectionetan Israelen, eta signotan ceini nehor contrastaturen baitzayo:

Are eurorren arima-ere iraganen din ezpata batec, aguer ditecençát anhitz bihotzetaco pensamenduac.

Lucas 2:34,35

Eta Mariac beguiratzen cituen gauça hauc guciac, bere bihotzean ehaiten cituela.

Lucas 2:19

26 Eta seigarren hilebethean igor cedin Gabriel Aingueruä Iaincoaz Galileaco hiri Nazareth deitzen denera:

27 Dauid-en etchetico Ioseph deitzen cen guiçon-batequin fedatua cen virgina batgana: eta virginaren icena cen Maria.

28 Eta Aingueruäc hura baithara sarthuric, erran ceçan, Salutatzen aut gratia eguin çainaná: Iauna dun hirequin, benedicatua hi emaztén artean.

Lucas 1:26-28

Ezta haur charpanter-seme? ezta horren ama Maria deitzen, eta horren anayeac Iacques eta Ioses eta Simon eta Iuda?

Eta horren arrebác eztirade guciac gu baithan? nondic bada huni gauça hauc gucioc?

Mateus 13:55,56

3 Eta faltatu cenean mahatsarnoa, bere amác diotsa, Iesusi, Mahatsarnoric eztié.

4 Diotsa Iesusec, Cer dut nic hirequin emaztea? oraino eztun ethorri ene orena.

5 Dioste haren amac cerbitzariey, Cer-ere erran baitieçaçue, eguiçue.

João 2:3-5

48 Eta hura ikussiric spanta citecen: eta erran cieçón bere amác, Semé, cergatic horrela eguin draucuc? huná, hire aita eta ni keichuric hire bilha guiniabiltzán.

49 Orduan dioste, Cergatic da ene bilha baitzinabiltzaten? etzinaquitén ecen neure Aitaren eguitecoetan occupatua behar dudala içan?

50 Baina hec etzeçaten adi erran cerauen hitza.

51 Orduan iauts cedin hequin, eta ethor cedin Nazarethera: eta cen hayen suiet: eta haren amac beguiratzen cituen hitz hauc gucioc bere bihotzean.

Lucas 2:48-51

31 Ethorten dirade bada haren anayeac eta haren ama: eta lekorean ceudela igor citzaten batzu harengana, haren deitzera.

32 Eta iarriric cegoen haren inguruän gendetzea, eta hec erran cieçoten, Huná, hire amac eta hire anayéc lekorean galdeguiten aute.

33 Orduan ihardets ciecén, cioela, Nor da ene ama, edo ene anayeac?

34 Eta inguru behatu çuenean haren inguruän iarriric ceuden discipuluetara, dio, Huná ene ama, eta ene anayeac.

35 Ecen norc-ere eguine baitu Iaincoare vorondatea, hura da ene anaye eta ene arreba, eta ama

Marcos 3:31-35

46 Eta dio Mariac, Magnificatzen du ene arimác Iauna.

47 Eta alegueratu da ene spiritua Iainco ene Saluadorea baithan.

48 Ceren behatu vkan baitu bere nescatoaren beheratassunera: ecen huná, hemendic harat dohatsu erranen naute generatione guciéc.

49 Ecen gauça handiac eguin drauzquit botheretsu denac: eta haren icena saindu da:

50 Eta haren misericordia da generationetaric generationetara haren beldurra dutenetara.

51 Botheretsuqui eguin vkan du bere bessoaz: deseguin ditu superboac berén bihotzeco pensamenduan.

52 Egotzi ditu botheretsuac thronoetaric, eta goratu ditu chipiac.

53 Gosse ciradenac bethe ditu onez: eta abratsac igorri ditu hutsic

54 Sustengatu vkan du Israel bere haourra, bere misericordiáz orhoit içanez.

55 Gure aitey minçatu çayen beçala, Abrahami eta haren haciari iagoiticotz.

Lucas 1:46-55

ada Iesus Christen sortzea hunela içan da. Ecen Maria haren ama Iosephequin fedatua cela, hec elkargana gabe, içorra eriden cedin Spiritu sainduaganic.

Mateus 1:18

30 Orduan diotsa Aingueruäc, Mariá, eztunala beldurric, ecen eriden dun gratia Iaincoa baithan.

31 Eta horrá, concebituren dun eure sabelean, eta erdiren aiz seme batez eta deithuren dun haren icena Iesus.

32 Hura içanen dun handi, eta eritziren ciayón Subiranoaren Semé: eta emanen diraucan Iainco Iaunac bere aita Dauid-en thronoa.

33 Eta regnaturen din Iacob-en etchearen gainean eternalqui, eta haren resumaren finic eztun içanen.

Lucas 1:30-33

4 Igan cedin bada Ioseph-ere Galileatic, Nazaretheco hiritic, Iudeara, Dauid-en ciuitate Bethlehem deitzen denera (ceren baitzén Dauid-en etchetic eta arraçatic)

5 Scributan iar ledinçát Maria emaztetan eman içan çayonarequin, cein baitzén içorra.

6 Eta guertha cedin hec han ciradela, compli baitzitecen haren ertzeco egunac.

7 Eta erdi cedin bere seme lehen iayoaz, eta bandatoz trocha ceçan hura, eta eçar ceçan mangederán, ceren ezpaitzén hayendaco lekuric ostalerián.

Lucas 2:4-7

Hauc guciéc perseueratzen çutén gogobatez othoitzatan eta orationetan emaztequin, eta Iesusen ama Mariarequin, eta haren anayequin,

Atos 1:14

25 Eta ceuden Iesusen crutzearen aldean, haren ama eta haren amaren ahizpá, Maria Cleopasena eta Maria Magdalena.

26 Ikus citzanean bada Iesusec bere ama, eta maite çuen discipulua han cegoela, diotsa bere amari, Emazteá, horrá hire semea.

27 Guero diotsa discipuluari, Horrá hire ama. Eta orduandanic recebi ceçan hura discipuluac beregana.

João 19:25-27