Orgulho

Gogo batez bata berceagana affectionatuac çaretelaric: gauça gorác affectatzen eztituçuelaric, baina beheretara accommodatzen çaretelaric. Etzaretela çuhur ceuroc baithan.

Romanos 12:16

3 Deus eztadila contentionez edo vana gloriaz eguin, baina bihotzetico humilitatez batac bercea bere buruä baino excellentago estima beça.

4 Etzaudetela batbedera cein çuen commoditatetara behá, baina bercerenetara-ere.

5 Bada biz çuetan Iesus Christ baithan-ere içan den affectionea.

Filipenses 2:3-5

Ecen munduan den gauça gucia (hala nola, haraguiaren guthiciá, eta beguien guthiciá, eta vicitzearen arrogantiá) ezta Aitaganic baina da munduaganic.

1 João 2:16

Baina gloriatzen dena Iaunean gloria bedi.

Ecen berac bere buruä preçatzen duena ezta approbatua, baina Iaunac preçatzen duena.

2 Coríntios 10:17,18

Hunegatic bada çutic dagoela vste duenac, beguira biu error eztadin.

1 Coríntios 10:12

Ecen bere buruä goratzen duen gucia, beheraturen da: eta bere buruä beheratzen duena, goraturen da.

Lucas 14:11

Eta baldin distribui baditzat neure on guciac paubrén hatzeco, eta baldin eman badeçat neure gorputza erre içateco, eta charitateric eztudan, etzait deus probetchatzen.

1 Coríntios 13:3

Eta munduco gauça noble eztiradenac, eta menospreciatuac elegitu vkan ditu Iaincoac, eta gauça eztiradenac, diradenac deseguin ditzançát

Glorifica eztadinçat haraguiric batre haren aitzinean.

1 Coríntios 1:28,29

Aitzitic du gratia handiagoa emaiten, halacotz dio, Iaincoac vrgulutsuey resistitzen draue, eta humiley gratia emaiten.

Tiago 4:6

Gloria bedi bada anaye conditione bachotacoa bere goratassunean:

Baina abrats dena, gloria bedi bere bachotassunean: ecen belhar lilia beçala iraganen da.

Tiago 1:9,10

Bailla Spirituaren fructua da charitatea, alegrançá, baquea, spiritu patienta, benignitatea, ontassuna, fedea, emetassuna, temperantiá.

Hunelacoén contra legueric ezta.

Gálatas 5:22,23

20 Ciosten bada, Guiçonaganic ilkiten dena da, guiçona satsutzen duena.

21 Ecen barnetic, guiçonén bihotzetic ilkiten dirade pensamendu gaichtoac, adulterioac, paillardiçác, hiltzecác,

22 Ohoinqueriác, auaritiác, gaichtaqueriác, enganioa, insolentia, bekaizteria, gaitzerraitea, superbiá, erhotassuna:

23 Gaichtaqueria hauc guciac barnetic ilkiten dirade, eta satsutzen dute guiçona.

Marcos 7:20-23

Humilia çaitezte Iaunaren aitzinean, eta goraturen çaituzté.

Tiago 4:10

5 Halaber gazteác, çareten çaharrén suiet, eta guciac çareten bata bercearen suiet: çareten humilitatez barnetic appainduac: ecen Iaincoac vrgulutsuey resistitzen draue, eta humiley gratia eguiten.

6 Humilia çaitezte bada Iaincoaren escu botheretsuaren azpian, ordu datenean goiti çaitzatençat:

7 Çuen artha gucia haren gainera egoizten duçuela: ecen harc artha du çueçaz.

1 Pedro 5:5-7

Mundu hunetan abrats diradeney denuntia iecéc, eztiraden arrogant, eta ezteçaten bere sperançá eçar fermutate gabeco abrastassunetan, baina Iainco vician, ceinec emaiten baitrauzquigu abundosqui gauça guciac, vsatzeco:

1 Timóteo 6:17