Paciência

Baina norc perseueraturen baitu finerano, hura saluaturen da.

Mateus 24:13

Charitatea patient da, benigno da, charitatea ezta inuidioso: charitateac eztu insolentiaric, eta ezta hancen:

Eztu deshonestateric eguiten, eztabila bere probetchuén ondoan, ezta despitatzen: eztu gaitzic pensatzen:

1 Coríntios 13:4,5

Baina hunez etzaretela ignorant, maiteác, ecen egun-bat Iauna beithan milla vrthe beçala, eta milla vrthe egun-bat beçala diradela.

2 Pedro 3:8

Baina hunegatic misericordia eguin içan ciaitadac, nitan lehenic eracuts leçançát Iesus Christec clementia gucia, exemplu nincençát hura baithan vicitze eternaleracotzat sinhetsiren çutenén.

1 Timóteo 1:16

Humilitate eta emetassun gucirequin, spiritu patient batequin, elkar supportatzen duçuelaric charitatez:

Efésios 4:2

Predica eçac hitza, perseuera eçac orduz eta orduz lekora: ari adi redarguitzen, mehatchatzen, exhortatzen, emetassun eta doctrina gucirequin:

2 Timóteo 4:2

Bada patientiataco eta consolationetaco Iaincoac diçuela elkarren artean gauça ber baten pensatzeco gratia Iesus Christen araura:

Romanos 15:5

Bada vnguiguitez ezgaitecela enoya: ecen bere sasoinean bilduren dugu, baldin lacho bilha ezpagaitez.

Gálatas 6:9

Sperançaz aleguera çaretelaric, tribulationean patient, orationean perseueratzen duçuela.

Romanos 12:12

Veilla eçaçue bada, ecen eztaquiçue cer orduz çuen Iauna ethorteco den.

Mateus 24:42

Eztu berancen promettatu duen Iaunac (batzuc berance estimatzen duten beçala) baina patient da guregana, ez nahiz nehor gal dadin, baina guciac emendamendutara datocen.

2 Pedro 3:9

Huná, baniatorquec sarri: educac duána, nehorc har ezteçançát hire coroá.

Apocalipse 3:11

Vezti çaitezte bada Iaincoaren elegitu, saindu eta maite anço, misericordiazco halsarrez, benignitatez, humilitatez, emetassunez, spiritu patientez:

Colossenses 3:12

Baina baldin ikusten eztugunaz sperança badugu, patientiaz iguriquiten dugu.

Romanos 8:25