Vitória

Harren, har eçaçue Iaunaren harmadura gucia, resisti ahal deçaçuençát egun gaitzean, eta guciey garaithuric fermu çaudeten.

Efésios 6:13

Cer bada erranen dugu gauça hautara? Baldin Iaincoa gure alde bada, nor içanen da gure contra?

Romanos 8:31

55 O herioá, non da hire victoria? o sepulchreá, non da hire eztena?

56 Bada herioaren eztena, bekatua da: eta bekatuaren botherea, Leguea.

57 Baina esquer Iaincoari, ceinec victoria eman baitraucu Iesus Christ gure Iaunaz.

1 Coríntios 15:55-57

Ecen cer-ere Iaincoaganic iayo baita, garaitzen çayo munduari: eta haur da victoria munduari garaithu çayona, gure fedea.

1 João 5:4

37 Baina gauça hautan guciotan victorioso bainoago gara, gu onhetsi gaituenaren partez.

38 Ecen segur naiz ecen ez herioc, ez vicitzec, ez Aingueruèc, ez principaltassunéc, ez botheréc, ez presenteco gaucéc, ez ethortecoéc:

39 Ez goratassunec, ez barnatassunec, ez berce creaturac batec-ere ecin separaturen gaituela Iaincoaren amorio Iesus Christ gure Iaunean ekarri draucunetic.

Romanos 8:37-39

Gauça guciac ahal ditzaquet Christ fortificatzen nauenaz:

Filipenses 4:13