Agradecimento

Děkuji Bohu svému vždycky za vás pro tu milost Boží, kteráž dána jest vám v Kristu Ježíši,

1 Coríntios 1:4

Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo věčné jest milosrdenství jeho.

Salmos 136:1

24 Požehnejž tobě Hospodin, a ostříhejž tebe.

25 Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě.

26 Obratiž Hospodin tvář svou k tobě,a dejž tobě pokoj.

Números 6:24-26

Kteříž ostříhají marností pouhých, dobroty Boží se zbavují.

Jonas 2:9

Vcházejte do bran jeho s díkčiněním, a do síní jeho s chvalami; oslavujte jej, a dobrořečte jménu jeho.

Salmos 100:4

Kterýž ani vlastnímu Synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí nedal?

Romanos 8:32

O nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu.

Filipenses 4:6

Díky činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a Otci,

Efésios 5:20

Na modlitbě buďtež ustaviční, bdíce v tom s díků činěním,

Colossenses 4:2

Kterak mnohý pokoj způsoben jest nám skrze tebe a mnohé věci v tomto národu výborně se dějí skrze tvou opatrnost, to my i všelijak i všudy se vším děkováním vyznáváme, výborný Felix.

Atos 24:3

Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách svých:

Efésios 1:16

Kdož obětuje obět chvály, tenť mne uctí, a tomu, kdož napravuje cestu svou, ukáži spasení Boží.

Salmos 50:23

Ale Bohu díka, kterýž dal nám vítězství skrze Pána našeho Jezukrista.

1 Coríntios 15:57

Povinniť jsme díky činiti Bohu vždycky z vás, bratří, tak jakž hodné jest, protože velmi roste víra vaše a rozmáhá se láska jednoho každého z vás, všechněch k sobě vespolek,

2 Tessalonicenses 1:3

14 Kteréžto on uzřev, řekl jim: Jdouce, ukažte se kněžím. I stalo se, když šli, že očištěni jsou.

15 Jeden pak z nich uzřev, že jest uzdraven, navrátil se s velikým hlasem, velebě Boha.

16 A padl na tvář k nohám jeho, díky čině jemu. A ten byl Samaritán.

17 I odpověděv Ježíš, řekl: Zdaliž jich deset není očištěno? A kdež jest jich devět?

18 Nenalezli se k tomu, aby přijdouce, chválu Bohu vzdali, jediné cizozemec tento?

19 I řekl jemu: Vstana, jdi, víra tvá tě uzdravila.

Lucas 17:14-19

Nejprve pak díky činím Bohu svému skrze Ježíše Krista ze všech vás, že víra vaše rozhlašuje se po všem světě.

Romanos 1:8

Nebo z něho a skrze něho a v něm jsou všecky věci, jemuž sláva na věky. Amen.

Romanos 11:36

Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás.

1 Tessalonicenses 5:18

Díka pak budiž Bohu z nevymluvného daru jeho.

2 Coríntios 9:15

Protože poznavše Boha, nectili jako Boha, ani jemu děkovali, ale marní učiněni jsou v myšleních svých, a zatmíno jest nemoudré srdce jejich.

Romanos 1:21

Protož království přijímajíce nepohnutelné, mějmež milost, skrze kteroužto služme libě Bohu, s vážností a uctivostí.

Hebreus 12:28

15 A pokoj Boží vítěziž v srdcích vašich, k němuž i povoláni jste v jedno tělo; a buďtež vděčni.

16 Slovo Kristovo přebývejž v vás bohatě se vší moudrostí; učíce a napomínajíce sebe vespolek Žalmy, a zpěvy, a písničkami duchovními, s milostí zpívajíce v srdci vašem Pánu.

17 A všecko, cožkoli činíte v slovu nebo v skutku, všecko čiňte ve jménu Pána Ježíše, díky činíce Bohu a Otci skrze něho.

Colossenses 3:15-17

Žalm a píseň, ke dni sobotnímu.

Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší,

Salmos 92:1,2

12 A když vcházel do jednoho městečka, potkalo se s ním deset mužů malomocných, kteřížto stáli zdaleka.

13 A pozdvihše hlasu, řekli: Ježíši přikazateli, smiluj se nad námi.

14 Kteréžto on uzřev, řekl jim: Jdouce, ukažte se kněžím. I stalo se, když šli, že očištěni jsou.

15 Jeden pak z nich uzřev, že jest uzdraven, navrátil se s velikým hlasem, velebě Boha.

16 A padl na tvář k nohám jeho, díky čině jemu. A ten byl Samaritán.

17 I odpověděv Ježíš, řekl: Zdaliž jich deset není očištěno? A kdež jest jich devět?

18 Nenalezli se k tomu, aby přijdouce, chválu Bohu vzdali, jediné cizozemec tento?

19 I řekl jemu: Vstana, jdi, víra tvá tě uzdravila.

Lucas 17:12-19

Díky činím Bohu, jemuž sloužím, jako i předkové moji, v svědomí čistém, z toho, že mám na tě ustavičnou pamět na svých modlitbách ve dne i v noci,

2 Timóteo 1:3

Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky milosrdenství jeho.

Salmos 107:1

A pokoj Boží vítěziž v srdcích vašich, k němuž i povoláni jste v jedno tělo; a buďtež vděčni.

Colossenses 3:15

Předejděme oblíčej jeho s díkčiněním, žalmy prozpěvujme jemu.

Nebo Hospodin jest Bůh veliký, a král veliký nade všecky bohy,

Salmos 95:2,3

Nyní tedy, Bože náš, děkujeme tobě, a chválíme jméno slávy tvé.

1 Crônicas 29:13

Abyste všelijak zbohaceni byli ke všeliké sprostnosti, kterážto působí skrze nás, aby díky činěny byly Bohu.

2 Coríntios 9:11

Slovo Kristovo přebývejž v vás bohatě se vší moudrostí; učíce a napomínajíce sebe vespolek Žalmy, a zpěvy, a písničkami duchovními, s milostí zpívajíce v srdci vašem Pánu.

A všecko, cožkoli činíte v slovu nebo v skutku, všecko čiňte ve jménu Pána Ježíše, díky činíce Bohu a Otci skrze něho.

Colossenses 3:16,17

Bůh silný můj ty jsi, protož slaviti tě budu, Bože můj, vyvyšovati tě budu.

Oslavujtež Hospodina, neboť jest dobrý, nebo na věky milosrdenství jeho.

Salmos 118:28,29