Versículos do dia

Danielovi pak šťastně se vedlo v království Dariovu, a v království Cýra Perského.

V tomť zjevena jest láska Boží k nám, že Syna svého toho jednorozeného poslal Bůh na svět, abychom živi byli skrze něho.