Nebo jakož tělo bez duše jest mrtvé, takť i víra bez skutků jest mrtvá.

Tiago 2:26

Vědouce, že zkušení víry vaší působí trpělivost.

Tiago 1:3

A Ježíš řekl jemu: Můžeš-li tomu věřiti; všeckoť jest možné věřícímu.

Marcos 9:23

Aby vám dal, podle bohatství slávy své, mocí posilněnu býti skrze Ducha svého na vnitřním člověku,

Aby Kristus skrze víru přebýval v srdcích vašich,

Efésios 3:16,17

Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího.

Hebreus 12:2

Věrou také i Sára moc ku početí semene přijala, a mimo čas věku porodila, když věřila, že jest věrný ten, jenž zaslíbil.

Hebreus 11:11

A jsme-liť nevěrní, onť zůstává věrný; zapříti sám sebe nemůže.

2 Timóteo 2:13

Spravedlivý pak z víry živ bude. Pakli by se kdo jinam obrátil, nezalibuje sobě duše má v něm.

Hebreus 10:38

Všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět; a toť jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše.

1 João 5:4

I řekl jim Ježíš: Jáť jsem ten chléb života. Kdož přichází ke mně, nebude nikoli lačněti, a kdož věří ve mne, nebude žízniti nikdy.

João 6:35

Boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval.

2 Timóteo 4:7

Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se k spasení.

Romanos 10:10

Nebo spravedlnost Boží zjevuje se skrze ně z víry u víru, jakož psáno jest: Spravedlivý pak z víry živ bude.

Romanos 1:17

Cestu pravou jsem vyvolil, soudy tvé sobě předkládám.

Salmos 119:30

Ale ty, ó člověče Boží, takových věcí utíkej, následuj pak spravedlnosti, zbožnosti, víry, lásky, trpělivosti, tichosti.

1 Timóteo 6:11

Protož pravím vám: Začež byste koli, modléce se, prosili, věřte, že vezmete, a staneť se vám.

Marcos 11:24

Kdož věří v Syna, má život věčný; ale kdožť jest nevěřící Synu, neuzříť života, ale hněv Boží zůstává na něm.

João 3:36

By mne i zabil, což bych v něho nedoufal? A však cesty své před oblíčej jeho předložím.

Jó 13:15

Bez víry pak nemožné jest líbiti se Bohu; nebo přistupující k Bohu věřiti musí, že jest Bůh, a těm, kteříž ho hledají, že odplatu dává.

Hebreus 11:6

Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej.

Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé.

Provérbios 3:5,6

(Nebo skrze víru chodíme, a ne skrze vidění tváři Páně,)

2 Coríntios 5:7

Víra pak jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných.

Hebreus 11:1

A zvláště pak vezmouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti.

Efésios 6:16

Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží,

Ne z skutků, aby se někdo nechlubil.

Efésios 2:8,9

Dí jí Ježíš: Všakť jsem řekl, že budeš-li věřiti, uzříš slávu Boží.

João 11:40

Bůh pak naděje naplňujž vás všelikou radostí a pokojem u víře, tak abyste se rozhojnili v naději skrze moc Ducha svatého.

Romanos 15:13

Řekl jí Ježíš: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude.

A každý, kdož jest živ, a věří ve mne, neumřeť na věky. Věříš-li tomu?

João 11:25,26

My zajisté duchem z víry, naděje spravedlnosti očekáváme.

Gálatas 5:5

Neboť nebude nemožné u Boha všeliké slovo.

Lucas 1:37

6 V čemžto veselíte se, maličko nyní, (jestliže kdy potřebí jest,) zkormouceni jsouce v rozličných pokušeních,

7 Aby zkušení víry vaší, kteráž jest mnohem dražší nežli zlato, jenž hyne, avšak se v ohni zkušuje, nalezeno bylo vám k chvále, a ke cti i k slávě při zjevení Ježíše Krista.

8 Kteréhožto neviděvše, milujete; kteréhožto nyní nevidouce, avšak v něho věříce, veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou,

9 Docházejíce konce víry vaší, spasení duší vašich,

1 Pedro 1:6-9

S Kristem ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýžto zamiloval mne a vydal sebe samého za mne.

Gálatas 2:20

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

João 3:16

Docházejíce konce víry vaší, spasení duší vašich,

1 Pedro 1:9

Tedy víra z slyšení, a slyšení skrze slovo Boží.

Romanos 10:17

Protož potěšeni jsme z vás, bratří, ve všelikém soužení a nesnadnosti naší, skrze víru vaši.

1 Tessalonicenses 3:7

A všecko, zač byste koli prosili na modlitbě, věříce, vezmete.

Mateus 21:22

Aby víra vaše nebyla založena v moudrosti lidské, ale v moci Boží.

1 Coríntios 2:5

I odpověděv Ježíš, řekl jim: Mějte víru Boží.

Marcos 11:22

Žádejž pak důvěrně, nic nepochybuje. Nebo kdož pochybuje, podoben jest vlnám mořským, kteréž vítr sem i tam žene, a jimi zmítá.

Tiago 1:6

Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě čiňte a buďtež silní.

1 Coríntios 16:13

5 Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá; i budeť jemu dána.

6 Žádejž pak důvěrně, nic nepochybuje. Nebo kdož pochybuje, podoben jest vlnám mořským, kteréž vítr sem i tam žene, a jimi zmítá.

7 Nedomnívej se zajisté člověk ten, by co vzíti měl ode Pána,

8 Jakožto muž dvojí mysli a neustavičný ve všech cestách svých.

Tiago 1:5-8

Řekl jim Ježíš: Pro nevěru vaši. Amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru, jako jest zrno horčičné, díte hoře této: Jdi odsud tam, a půjde, a nebudeť vám nic nemožného.

Mateus 17:20

A bychť měl proroctví, a znal všecka tajemství, i všelikého umění došel, a kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.

1 Coríntios 13:2

Kteréhožto neviděvše, milujete; kteréhožto nyní nevidouce, avšak v něho věříce, veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou,

Docházejíce konce víry vaší, spasení duší vašich,

1 Pedro 1:8,9

Tomu pak, kdož nečiní skutků, ale věří v toho, kterýž spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena víra jeho za spravedlnost,

Romanos 4:5

Tedy Ježíš řekl mu: Jdi, víra tvá tě uzdravila. A on hned prohlédl, a šel cestou za Ježíšem.

Marcos 10:52

Tedy dotekl se očí jejich, řka: Podle víry vaší staniž se vám.

Mateus 9:29

A aj, přinesli mu šlakem poraženého, ležícího na loži. A viděv Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: Doufej, synu, odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.

Mateus 9:2

Ale kdož pak rozpakuje se, kdyby jedl, odsouzen jest, nebo ne z víry jí. A cožkoli není z víry, hřích jest.

Romanos 14:23

Bez přestání pamatujíce na skutek víry vaší, a na práci svaté lásky, a na trpělivost naděje Pána našeho Jezukrista, před Bohem a Otcem naším,

1 Tessalonicenses 1:3

Jemužto odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují.

1 Pedro 5:9

Všickni zajisté vy synové Boží jste v Kristu Ježíši skrze víru.

Nebo kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, Krista jste oblékli.

Gálatas 3:26,27

Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jí: Ó ženo, veliká jest víra tvá. Staniž se tobě, jakž chceš. I uzdravena jest dcera její v tu hodinu.

Mateus 15:28

I odpověděv Ježíš, řekl jim: Amen pravím vám: Budete-li míti víru, a nebudete-li pochybovati, netoliko to, co se stalo fíkovému dřevu, učiníte, a kdybyste i této hoře řekli: Zdvihni se a vrz sebou do moře, staneť se.

Mateus 21:21

Nebo tak řekl Panovník Hospodin, Svatý Izraelský: Obrátíte-li se, a spokojíte-li se, zachováni budete. V utišení se a v doufání bude síla vaše. Ale nechcete.

Isaías 30:15

Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána našeho Jezukrista,

Romanos 5:1

K naději života věčného, kterýž zaslíbil před časy věků ten, jenž nikdy neklamá, Bůh, zjevil pak časy svými,

Tito 1:2

Mdlého pak u víře přijímejte, ne k hádkám o nepotřebných otázkách.

Romanos 14:1