Ajuda

Ano také i Duch svatý pomocen jest mdlobám našim. Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými.

Ten pak, kterýž jest zpytatel srdcí, zná, jaký by byl smysl Ducha, že podle Boha prosí za svaté.

Romanos 8:26,27

Kdyby mi Hospodin nebyl ku pomoci, tudíž by se byla octla duše má v mlčení.

Salmos 94:17

Požehnaný Hospodin, nebo vyslyšel hlas pokorných modliteb mých.

Hospodin jest síla má a štít můj, v němť jest složilo naději srdce mé, a dána mi pomoc; protož se veselí srdce mé, a písničkou svou oslavovati jej budu.

Salmos 28:6,7

Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.

Mateus 11:28

Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej.

Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé.

Provérbios 3:5,6

Přednímu kantoru z synů Chóre, píseň na alamot.

Salmos 46:1

A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky,

João 14:16

Nebo já, Hospodin Bůh tvůj, ujal jsem tě za tvou pravici, a pravímť: Neboj se, já tobě pomáhati budu.

Isaías 41:13

Ale spasení spravedlivých jest od Hospodina, onť jest síla jejich v času ssoužení.

Spomáháť jim Hospodin, a je vytrhuje, vytrhuje je od bezbožníků, a zachovává je; nebo doufají v něho.

Salmos 37:39,40

Bože, slyš modlitbu mou, pozoruj řeči úst mých.

Salmos 54:4

Pomoz nám, ó Bože spasení našeho, pro slávu jména svého; vytrhni nás, a buď milostiv hříchům našim pro jméno své.

Salmos 79:9

Všelikou péči vaši uvrhouce na něj. Nebo onť má péči o vás.

1 Pedro 5:7

Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.

Salmos 121:2

Nebo dal mi štít spasení svého, a dobrotivost jeho zvelebila mne.

2 Samuel 22:36

Neopouštějž mne, Hospodine Bože můj, nevzdalujž se ode mne. [ (Psalms 38:23) Přispěj k spomožení mému, Pane spasení mého. ]

Salmos 38:22