Ânimo

Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels mne, a obdařils silou duši mou.

Salmos 138:3

Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, a milování, a mysli způsobné.

2 Timóteo 1:7

Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.

Filipenses 4:13

Jist jsa tím, že ten, kterýž začal v vás dílo dobré, dokoná až do dne Ježíše Krista,

Filipenses 1:6

Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý.

Jeremias 29:11

V čemžto veselíte se, maličko nyní, (jestliže kdy potřebí jest,) zkormouceni jsouce v rozličných pokušeních,

1 Pedro 1:6

Davidův. Hospodin světlo mé a spasení mé, kohož se budu báti? Hospodin síla života mého, kohož se budu strašiti?

Salmos 27:1

Ale spasení spravedlivých jest od Hospodina, onť jest síla jejich v času ssoužení.

Salmos 37:39

Neboť velice žádám viděti vás, abych vám udělil částku nějakou milosti duchovní ku potvrzení vašemu,

To jest, abych spolu s vámi potěšen byl, skrze společnou i vaši i mou víru.

Romanos 1:11,12

Protož neoblevujeme, ale ačkoli zevnitřní člověk náš ruší se, však ten vnitřní obnovuje se den ode dne.

2 Coríntios 4:16

Protož napomínejte se vespolek, a vzdělávejte jeden druhého, jakož i činíte.

1 Tessalonicenses 5:11

Protož potěšeni jsme z vás, bratří, ve všelikém soužení a nesnadnosti naší, skrze víru vaši.

1 Tessalonicenses 3:7

Jemuž odpověděl lid, řka: Odstup to od nás, abychom opustiti měli Hospodina a sloužiti bohům cizím.

Nebo Hospodin Bůh náš onť jest, kterýž vyvedl nás i otce naše z země Egyptské, z domu služebnosti, a kterýž činil před očima našima znamení ta veliká, a choval nás na vší cestě, po níž jsme šli, a mezi všemi národy, skrze něž jsme prošli.

Josué 24:16,17