Aprender

Ty pak mluv, což sluší na zdravé učení.

Tito 2:1

Protož napomínejte se vespolek, a vzdělávejte jeden druhého, jakož i činíte.

1 Tessalonicenses 5:11

Duše má touží po tobě v noci, nýbrž i duchem svým ve mně ráno tě hledám. Nebo když soudové tvoji dějí se na zemi, obyvatelé okršlku zemského učí se spravedlnosti.

Isaías 26:9

Dejž, ať chodím v pravdě tvé, a poučuj mne; nebo ty jsi Bůh spasitel můj, na tebeť očekávám dne každého.

Salmos 25:5

Ale pomazání to, kteréž jste vzali od něho, v vás zůstává, a aniž potřebujete, aby kdo učil vás, ale jakž pomazání to učí vás o všech věcech, a pravéť jest a neoklamavatelné, a jakž naučilo vás, tak v něm zůstávejte.

1 João 2:27

Dobrý a přímý jest Hospodin, a protož vyučuje hříšníky cestě své.

Působí to, aby tiší chodili v soudu, a vyučuje tiché cestě své.

Salmos 25:8,9

Kdo miluje cvičení, miluje umění; kdož pak nenávidí domlouvání, nemoudrý jest.

Provérbios 12:1

Kterak jsem ničehož nepominul, což by vám užitečného bylo, abych vám toho neoznámil, ale učil jsem vás vůbec zjevně i po domích,

Atos 20:20

Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,

Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.

Mateus 28:19,20

Cesty své, Hospodine, uveď mi v známost, a stezkám svým vyuč mne.

Salmos 25:4

Slovo Kristovo přebývejž v vás bohatě se vší moudrostí; učíce a napomínajíce sebe vespolek Žalmy, a zpěvy, a písničkami duchovními, s milostí zpívajíce v srdci vašem Pánu.

Colossenses 3:16

Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.

João 14:26

Kterýmž jste se i naučili, je i přijali, a slyšeli i viděli na mně. Ty věci čiňte, a Bůh pokoje budeť s vámi.

Filipenses 4:9

Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem vašim.

Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké.

Mateus 11:29,30

Já tobě k srozumění posloužím, a vyučím tě cestě, po níž bys choditi měl; dámť radu, oči své na tě obrátě.

Salmos 32:8

Znejž tedy v srdci svém, že jakož cvičí člověk syna svého, tak Hospodin Bůh tvůj cvičí tebe.

Deuteronômio 8:5

Kázně Hospodinovy, synu můj, nezamítej, aniž sobě oškliv domlouvání jeho.

Nebo kohož miluje Hospodin, tresce, a to jako otec syna, jejž libuje.

Provérbios 3:11,12

Bázeň Hospodinova jest počátek umění, moudrostí a cvičením pohrdají blázni.

Provérbios 1:7

Nauč mne činiti vůle tvé, nebo ty jsi Bůh můj; duch tvůj dobrý vediž mne jako po rovné zemi.

Salmos 143:10

Na každý pak den nepřestávali v chrámě i po domích učiti a zvěstovati Ježíše Krista.

Atos 5:42

Odpověděl jim Ježíš a řekl: Mé učení neníť mé, ale toho, jenž mne poslal.

João 7:16

Cestě moudrosti učím tě, vedu tě stezkami přímými.

Provérbios 4:11