Autocontrole

Zjevilať se jest zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem,

Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a zbožně živi byli na tomto světě,

Tito 2:11,12

Hněv blázna v tentýž den poznán bývá, ale opatrný hanbu skrývá.

Provérbios 12:16

Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost.

Proti takovýmť není Zákon.

Gálatas 5:22,23

Ale podmaňuji tělo své a v službu podrobuji, abych snad jiným káže, sám nebyl nešlechetný.

1 Coríntios 9:27

Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, a milování, a mysli způsobné.

2 Timóteo 1:7

A všeliký, kdož bojuje, ve všem jest zdrželivý. A oni zajisté, aby porušitelnou korunu vzali, jsou zdrželiví, ale my neporušitelnou.

1 Coríntios 9:25

Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme a střízliví buďme.

1 Tessalonicenses 5:6

Smlouvu jsem učinil s očima svýma, a proč bych hleděl na pannu?

Jó 31:1

A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.

Romanos 12:2

A tak, bratří moji milí, budiž každý člověk rychlý k slyšení, ale zpozdilý k mluvení, zpozdilý k hněvu.

Tiago 1:19

5 A na to pak vy všecku snažnost svou vynaložíce, prokazujte u víře své ctnost, a v ctnosti umění,

6 V umění pak zdrželivost, a v zdrželivosti trpělivost, v trpělivosti pak zbožnost,

7 V zbožnosti pak bratrstva milování, a v milování bratrstva lásku.

2 Pedro 1:5-7

Město rozbořené beze zdi jest muž, kterýž nemá moci nad duchem svým.

Provérbios 25:28

Všecken duch svůj vypouští blázen, ale moudrý na potom zdržuje jej.

Provérbios 29:11

Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko.

Efésios 6:12

Hleďtež sebe, abychom neztratili toho, o čemž jsme pracovali, ale odplatu plnou abychom vzali.

2 João 1:8

Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobíť s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti.

1 Coríntios 10:13

Lepší jest zpozdilý k hněvu než silný rek, a kdož panuje nad myslí svou nežli ten, kterýž dobyl města.

Provérbios 16:32

Neuchyluj se na pravo ani na levo, odvrať nohu svou od zlého.

Provérbios 4:27

Smrt i život jest v moci jazyka, a ten, kdož jej miluje, bude jísti ovoce jeho.

Provérbios 18:21