Bem

Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti.

Salmos 34:14

Nedejte se svoditi. Porušujíť dobré obyčeje zlá rozmlouvání.

1 Coríntios 15:33

Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost.

Proti takovýmť není Zákon.

Gálatas 5:22,23

Bychť nevěřil, že užívati budu dobroty Hospodinovy v zemi živých, nikoli bych neostál.

Salmos 27:13

A protož dokudž čas máme, čiňme dobře všechněm, a zvláště nejvíce pak domácím víry

Gálatas 6:10

Ale buďte k sobě vespolek dobrotiví, milosrdní, odpouštějíce sobě vespolek, jakož i Bůh v Kristu odpustil vám.

Efésios 4:32

Takž také i ženy aby se oděvem slušným s stydlivostí a s středmostí ozdobovaly, ne strojením a křtaltováním sobě vlasů, neb zlatem, anebo perlami, anebo drahým rouchem,

Ale (tak, jakž sluší ženám, kteréž dokazují při sobě zbožnosti,) dobrými skutky.

1 Timóteo 2:9,10

Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, kteráž jsou od věků.

Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine.

Salmos 25:6,7

Když takto říkával Hospodin: Zastavte se na cestách, a pohleďte, a vyptejte se na stezky staré, která jest cesta dobrá, i choďte po ní, a naleznete odpočinutí duši své, tedy říkávali: Nebudeme choditi.

Jeremias 6:16

Aniž rozsvěcují svíce a stavějí ji pod kbelec, ale na svícen; i svítí všechněm, kteříž v domu jsou.

Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích.

Mateus 5:15,16

5 A na to pak vy všecku snažnost svou vynaložíce, prokazujte u víře své ctnost, a v ctnosti umění,

6 V umění pak zdrželivost, a v zdrželivosti trpělivost, v trpělivosti pak zbožnost,

7 V zbožnosti pak bratrstva milování, a v milování bratrstva lásku.

2 Pedro 1:5-7

Všecko mi sluší, ale ne všecko jest užitečné; všecko mi sluší, ale ne všecko vzdělává.

1 Coríntios 10:23

A kdo jest, ješto by vám zle učinil, jestliže budete následovníci dobrého?

1 Pedro 3:13

Žádaná věc člověku jest dobře činiti jiným, ale počestnější jest chudý než muž lživý.

Provérbios 19:22

Protož buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jest.

Lucas 6:36

Kterýž dal sebe samého za nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti, a očistil sobě samému lid zvláštní, horlivě následovný dobrých skutků.

Tito 2:14

Tehdy porozumíš spravedlnosti a soudu, a upřímosti i všeliké cestě dobré,

Provérbios 2:9

Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé.

Romanos 12:21

Milování buď bez pokrytství; v ošklivosti mějte zlé, připojeni jsouce k dobrému.

Romanos 12:9

Žádná řeč mrzutá nevycházej z úst vašich, ale ať jest každé promluvení dobré k vzdělání užitečnému, aby dalo milost posluchačům.

Efésios 4:29

Doufej v Hospodina, a

Salmos 37:3

Dobrýť jest Hospodin, silou jest v den ssoužení, a zná ty, kdož v něho doufají.

Naum 1:7

Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých, a milosrdný ve všech skutcích svých.

Salmos 145:17

Mocenť jest pak Bůh všelikou milost rozhojniti v vás, abyste ve všem všudy všelikou dostatečnost majíce, hojní byli ke všelikému skutku dobrému,

2 Coríntios 9:8